XXIX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Czwartkowa XXIX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego po raz pierwszy od wdrożenia reżimu sanitarnego związanego z pandemią odbyła się w pełni w formie stacjonarnej. Radni w wystąpieniach podkreślali swoje zadowolenie z możliwości przeprowadzenia dzisiejszej sesji w tradycyjny sposób. Rozpoczęcie procedowania wg porządku obrad poprzedziło oficjalne przekazanie podziękowań za współorganizację tegorocznych Dożynek Powiatowych na ręce wice Wójta Gminy Kłomnice Adama Śliwakowskiego. Gośćmi dzisiejszej sesji byli również Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Piotr Urbaniak, który poinformował Radę o obecnej sytuacji na rynku pracy i wskazał działania podejmowane przez PUP ukierunkowane na łagodzenie skutków bezrobocia w Powiecie Częstochowski oraz przedstawiciel PGW Wody Polskie, który złożył sprawozdanie z działalności swojej jednostki.

Podjęte Uchwały oraz szczegółowe sprawozdanie z Sesji znajdą Państwo tutaj 

Całość relacji wideo z sesji można obejrzeć klikając w  Sesja Nagranie

Porządek obrad XXIX Sesji prezentował się następująco

1. Otwarcie obrad XXIX Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Informacja o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim, referent dyr PUP P.Urbaniak.

8. Sprawozdania z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2021 roku, referenci: kierownicy nadzorów wodnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXIX/2021. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K.Toczko, druk nr 2/XXIX/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Częstochowskiemu lub jego jednostkom organizacyjnym, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 3/XXIX/2021.

12. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za I półrocze 2021 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A. Wochal, druk nr 4/XXIX/2021.

13. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

14. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty. 15. Zamknięcie obrad XXIX Sesji