Po XXXI sesji

Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały.

Jedną z przyjętych jednogłośnie uchwał do realizacji był „Program profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020 – 2021, kontynuacja w latach 2022 – 2025”. Rak jelita grubego to w krajach europejskich drugi, po raku płuca u mężczyzn i raku piersi u kobiet, najbardziej rozpowszechniony typ nowotworu. Program skierowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego, którzy spełniają następujące kryteria:

· osoby w wieku 50 – 65 lat, dla populacji bezobjawowej, niezależnie od wywiadu rodzinnego,

· osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej

jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,

·osoby w wieku 25-49 lat pochodzące z rodziny HNPCC lub Lyncha (ang. hereditary non-polyposis

colorectal cancer, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego. (Zespół Lyncha, dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością (HNPCC).

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Program będzie finansowany ze środków pochodzących z budżetu powiatu częstochowskiego. Powiat częstochowski będzie starał się o dofinansowanie 40% kosztów świadczeń zawartych w programie przez Narodowy Fundusz Zdrowia Śląski Oddział Wojewódzki na podstawie art.48d ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Jeżeli program będzie cieszył się zainteresowaniem mieszkańców powiatu częstochowskiego wówczas władze powiatu częstochowskiego rozważą jego kontynuację.

Wszystkie projekty uchwał można znaleźć TUTAJ