Po sesji

Radni przyjęli wszystkie proponowane porządkiem obrad uchwały podczas XXXIX Sesji Rady Powiatu Częstochowskiego.


Radni obradowali głównie nad zmianami w budżecie powiatu, które obejmują m.in.,

- w związku z przyznanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na pomoc dla trzech domów pomocy społecznej na terenie powiatu częstochowskiego w przeciwdziałaniu skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 celem zakupu niezbędnego sprzętu, wyposażenia oraz zapewnienia niezbędnej kadry: 78 303 zł;

a) Dom Pomocy Społecznej w Blachowni – 39 276 zł

b) Dom Pomocy Społecznej w Lelowie – 24 858 zł

c) Dom Pomocy Społecznej w Turowie – 14 169 zł

- w związku z przyznanym dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji nr 3 – PGR wprowadza się do planu nowe zadania inwestycyjne drogowe planowane do realizacji w latach 2022-2023 i zabezpiecza się do nich wkłady własne powiatu, tj.: 120 000 zł;

a) „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1077S odc. Cegielnia – Kuchary, gmina Mstów” (wkład własny powiatu 50 000 zł),

b) „Przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1059S na odc. Mykanów – węzeł autostradowy A-1 –Kościelec – Rudniki – DK-91, gmina Mykanów i Rędziny” (wkład własny powiatu 70 000 zł);

- w celu zabezpieczenia dodatkowych środków własnych powiatu na realizację zadania drogowego inwestycyjnego pn. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 1051S w miejscowości Kopalnia, gmina Konopiska” po przeprowadzonej procedurze przetargowej 2 323 508 zł;

- celem uzupełnienia planu wydatków na zakup soli do zwalczania śliskości na drogach powiatowych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Częstochowie 500 000 zł.


Na zakończenie Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński przedstawił informację z przebiegu prac scaleniowych na terenie powiatu, a Członek Zarządu Adam Morzyk przybliżył sytuację publicznego transportu zbiorowego i omówił plany na przyszły rok.