XXVI Sesja Rady Powiatu

Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Powiatu Częstochowskiego, która odbędzie się 22 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie.


Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Udzielenie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego za 2020 rok:

a) debata nad raportem o stanie powiatu za 2020 rok;

b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 1/XXVI/2021.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu powiatu częstochowskiego za 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko druk nr 2/XXVI/2021.

9. Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok:

a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia, referent skarbnik K. Toczko;

b) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Częstochowskiego oraz opinii dotyczącej wykonania budżetu powiatu częstochowskiego w 2020 roku, referent przewodniczący komisji rewizyjnej A.Wochal, druk nr 3/XXVI/2021.

c) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Powiatu dotyczących sprawozdania z wykonania budżetu powiatu w 2020 roku, referent przewodniczący rady A. Kubat;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu, referent przewodniczący rady A. Kubat;

e) dyskusja;

f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Częstochowskiego z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, referent przewodniczący rady A. Kubat, druk nr 4/XXVI/2021.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2021 – 2028, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 5/XXVI/2021.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2021 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 6/XXVI/2021.

12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021 - 2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 7/XXVI/2021.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie Powiatu Częstochowskiego na lata 2021-2025, referent dyrektor PCPR K.Buchajczuk, druk nr 8/XXVI/2021.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu służącego działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielanie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w Powiecie Częstochowskim na lata 2021-2025, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 9/XXVI/2021.

15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2021-2029, referent dyrektor PCPR K. Buchajczuk, druk nr 10/XXVI/2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021 - 2023, referent dyrektor PCPR K.Buchajczuk, druk nr 11/XXVI/2021.

17. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Olsztyn zadań z zakresu organizacji ruchu drogowego na drodze powiatowej na terenie gminy Olsztyn, referent dyrektor PZD R. Pakuła, druk nr 13/XXVI/2021.

18. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

19. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

20. Zamknięcie obrad XXVI Sesji.


Projekty uchwał TUTAJ