Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury fizycznej w 2020 roku.


Informacje do pobrania w załącznikach.