Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej


Starosta Częstochowski ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.
 1. Informacje ogólne

  1. Starosta Częstochowski zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku.

  2. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu.

  3. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 1. Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

  1. Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki:

   1. nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie,

   2. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności.

  2. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji.

  3. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.
 1. Zadania komisji konkursowej

  1. Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści formalnej i merytorycznej stosując kryteria i punktację, które zostaną określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

  2. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się posiedzenie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu.

  3. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji.

  4. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
 1. Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych


Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza – załącznik nr 2. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem


„Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa NPP – wydział EZK” do dnia 6 listopada 2020 r. do godz. 14:00 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do kancelarii ogólnej pok. 3 Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w pok. nr 126. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 6 listopada 2020 r. nie będą rozpatrywane.