Lepsze drogi po scaleniu, aż 12 km!

Powiat Częstochowski od dawna jest liderem w zakresie scaleń. Najlepszym tego dowodem są liczne wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie Jakości Prac Scaleniowych organizowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym razem dzięki zagospodarowaniu posaceleniowemu mieszkańcy mogą korzystać z 12 km przebudowanych dróg. To znacząca poprawa bezpieczeństwa, jak i komfortu.  14 lipca 2023 r. dokonano odbioru robót budowlanych polegających na przebudowie wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna.


 - Z roku na rok dzięki wytężonej pracy na rzecz naszych Mieszkańców udaję się jeszcze lepiej realizować podjęte zadania-- mówi Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. - W ramach scaleń wykonujemy również zagospodarowanie terenu po scaleniowego, które obejmuję w szczególności stworzenie funkcjonalnej sieci dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych oraz wykonanie zadań wpływających na regulację stosunków wodnych na obszarze objętym scaleniem. W następstwie uzyskujemy dużo lepsze drogi, znacząco usprawniające lokalny ruch jak i prace polowe. Cieszy również ilość wykonanych kilometrów, bo jest ich ponad 12 - dodaje Jan Miarzyński.


W warunkach polskich wiele gospodarstw użytkuje liczne, rozproszone działki rolne. Dla zachowania i wzrostu konkurencyjności polskiego sektora rolnego niezbędne są działania na rzecz poprawy struktury obszarowej gospodarstw poprzez udzielanie pomocy na scalenia gruntów rolnych i leśnych. Scalenie gruntów polega na wydzieleniu nowych działek ewidencyjnych, o innym ukształtowaniu w stosunku do pierwotnych, w celu doprowadzenia do zmniejszenia ilości małych, rozproszonych działek składających się na gospodarstwo, oraz do powiększenia ich średniej wielkości.

Odbioru dokonała komisja w składzie:

  1. Jan Miarzyński – Wicestarosta Częstochowski,
  2. Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie,
  3. Anna Wojtasik – Pomoc administracyjna w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie,
  4. Andrzej Przybylski – Konsultant projektów w części obejmującej prace związane z zagospodarowaniem poscaleniowym,
  5. Zbigniew Zasępa– Przedstawiciel Gminy Kruszyna,
  6. Adam Musiał – Sołtys Wsi Widzów.

 

Przedmiot zamówienia realizowany był w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.