Kwalifikacja wojskowa rozpoczęta

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 47) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczono terminy ogłoszenia kwalifikacji wojskowej, tj. 24 marca 2021 r. lub 26 lipca 2021 r. Czas trwania kwalifikacji wojskowej ustala się na okres:

od dnia 07 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. - dla terminu ogłoszenia kwalifikacji 24 marca 2021 r.

od dnia 09 sierpnia 2021 r. do dnia 19 listopada 2021 r. - dla terminu ogłoszenia kwalifikacji 26 lipca 2021 r.

Zgodnie z Obwieszczeniem Wojewody Śląskiego z 26 lipca 2021 roku o kwalifikacji wojskowej w 2021 roku na terenie województwa śląskiego kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona w okresie od dnia 9 sierpnia do dnia 19 listopada 2021 roku. W Powiecie Częstochowskim kwalifikacja rozpoczęła się 6 września. 


Stawieniu się do kwalifikacji wojskowej podlegają:

1. mężczyźni urodzeni w 2002 roku;

2. mężczyźni urodzeni w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;

3. osoby urodzone w latach 2000 - 2001, które:

a. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

4. kobiety urodzone w latach 1997 - 2002, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020/2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w §2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 944);

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa dla osób ww. zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie powiatu częstochowskiego przeprowadzona zostanie w Częstochowie ul Sobieskiego Nr 9 w budynku Starostwa w okresie od dnia 6 września do dnia 22 października 2021 r. od poniedziałku do piątku (wejście od ulicy Korczaka z tyłu budynku).

Obwieszczenie niniejsze stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej .Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu.

Proces kwalifikacyjny w Powiecie Częstochowskim zainicjował Starosta Częstochowski Krzysztof Smela wraz z Komendatem WKU Częstochowa ppłk Mariusz BŁASZCZYK oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Częstochowie Anetta Ujma. W trakcie trwania naboru uczestnicy mają możliwość zapoznania się z materiałami promującymi wstąpienie do służby wojskowej.