Kwalifikacja wojskowa 2020 w powiecie częstochowskim

OBWIESZCZENIE

WOJEWODY ŚLASKIEGO

z 16 stycznia 2020 roku

O KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ w 2020 roku

 

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust. 3, art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 z późn. zm.), § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1980) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1981) informuje się co następuje:

1)      Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w miejscu i terminie określonym w pkt. 2 wzywa się:

a)      mężczyzn urodzonych w 2001 roku,

b)      mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności czynnej służby wojskowej,

c)      osoby urodzone w latach 1999-2000, które:

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służy wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

d)      kobiety urodzone w latach 1996-2001 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentami szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U., poz. 944),

e)      osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

2)      Kwalifikacja wojskowa dla osób wymienionych w pkt. 1 zamieszkałych stale lub przebywających czasowo ponad 3 miesiące na terenie miast i gmin: Blachownia i Koniecpol; gmin: Dąbrowa Zielonka, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Olsztyn, Poczesna, Przyrów, Rędziny i Starcza – przeprowadzona zostanie w Częstochowie przy ul. Sobieskiego Nr 9 w budynku Starostwa w okresie od dnia 2 marca do dnia 1 kwietnia 2020 r., od poniedziałku do piątku.

3)      Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia:

a)      wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta): dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe,

b)      powiatowej komisji lekarskiej – posiadaną dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej zgodnie z art. 26 ust.1b ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,

c)      wojskowemu komendantowi uzupełnień – aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.

4)      Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta) przed właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub odmowa poddaniu się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej).