Książka telefoniczna

Poniżej znajdą Państwo numery telefoniczne do poszczególnych Wydziałów Starostwa

Powiatowego w Częstochowie, tel. centralny (034) 32 29 100  w miejsce zaznaczonych

ostatnich trzech cyfr wpisujemy właściwy  wewnętrzny nr telefonu, z którym chcemy

uzyskać połączenie. Na samym dole strony znajdą Państwo również załącznik zawierający poniższe numery.

  

 

 

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAW OBYWATELSKICH

 


Wewnętrzny

nr telefonu

 

Zadania merytoryczne

 

152

 

Obrona cywilna

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

156

Zarządzanie kryzysowe

Kancelaria niejawna

154

Sprawy obywatelskie Sprawy obronne
Sprowadzanie zwłok z zagranicy

151

Sprawy obronne Sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego

Sprawy organizacyjne

 

 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA, SPORTU I PROMOCJI POWIATU

 

Wewnętrzny

nr tel

Zadania merytoryczne

158

 

Naczelnik Wydziału EZK

 

 

140

 

Zastępca Naczelnika Wydziału EZK

 

141

sprawy związane z obsługą szkół i placówek niepublicznych
Współpraca z zagranicą

Stypendia i Nagrody Starosty dla uczniów szczególnie uzdolnionych

 

sprawy związane z:

- budżetem szkół i placówek oświatowych, budżetem wydziału, stosunkiem pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych

Organizacja roku szkolnego dla szkół i placówek (arkusz organizacyjny)

Wspieranie doskonalenia nauczycieli

Prowadzenie bazy danych oświaty (SIO)

 

142

Sekretariat - sprawy organizacyjne wydziału

Organizowanie powiatowych imprez kulturalnych 
Współpraca z jednostkami kultury

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Nieodpłatna pomoc prawna

 

143

Nadzór nad stowarzyszeniami i fundacjami

Współpraca z jednostkami kultury fizycznej i turystyki Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych

 

123

tel. FAX

Promocja powiatu

 

107

 

Obsługa projektów współfinansowanych ze środków unijnych – przygotowywanie wniosków aplikacyjnych

Realizacja projektów

sprawy związane z:

- organizacją szkół i placówek oświatowych
- z kierowaniem dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie    kształcenia specjalnego do szkół i placówek
- awansem zawodowym nauczycieli,

 - rekrutacją do szkół

 

144

Pełnomocnik d/s Osób Niepełnosprawnych

Prowadzenie zadań z zakresu promocji i ochrony zdrowia

Prowadzenie spraw związanych z działalnością byłego SP ZOZ Blachownia

 

 

 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ

Wewnętrzny

nr tel

Zadania merytoryczne

145

 

NACZELNIK WYDZIAŁU

 

146

SEKRETARIAT

 

 

 

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA

Wewnętrzny 
nr telefonu


Zadania merytoryczne

 

191

Sekretariat wydziału

192

Wyłączenia z produkcji

- odpady

- edukacja ekologiczna

193

Ochrona przed hałasem

- emisje do powietrza

- uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy

195

Odpady

- karty wędkarskie

- rejestracja zwierząt

- wycinka drzew

 

 

WYDZIAŁ GEODEZJI KARTOGRAFII

Wewnętrzny 
nr telefonu


Zadania merytoryczne

 

170 lub 171

Geodeta powiatowy

sekretariat, wyrysy

 

176


Sprzedaż materiałów zasobu i map do celów opiniodawczych

 

186

Obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych

172

Kierownik PODGiK

180

Kierownik ewidencji gruntów i budynków

181 lub 215

Informacje na temat wydawania wyspisów z rejestrów gruntów i budynków

178

Narady koordynacyjne

34 355 14 67 
lub 
34 355 14 73

Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu - Ewidencja gruntów i budynków, wypisy

34 355 12 34

Placówka Zamiejscowa w Koniecpolu – obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych, sprzedaż materiałów zaspobu, wyrysy

 

 

 

 

WYDZIAŁ GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA

 

Wewnętrzny

nr tel

Zadania merytoryczne

174

 

Naczelnik Wydziału  GN

 

214

Sekretariat Wydziału GN

-  obsługa sekretariatu

- archiwizacja akt zakończonych spraw


-  sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa, dzierżawa, przyznawanie prawa własności działek dożywotniego użytkowania i działek siedliskowych (pod budynkami)

- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm.Koniecpol, Dąbrowa Zielona

189

-  odszkodowania za drogi zajęte pod drogi - art. 73

- zwroty wywłaszczonych nieruchomości

- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

 

- oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd

- czasowe zajęcia nieruchomości

- wywłaszczenia nieruchomości

220

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi art. 98

-czasowe zajęcia nieruchomości

- wywłaszczenia nieruchomości

 

-  odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne „specustawa”

- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Kruszyna, Janów

185

-  odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne powiatowe  i gminne „specustawa”

 

- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa

- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- gospodarowanie nieruchomościami i regulacja stanu prawnego gruntów Skarbu Państwa gm. Rędziny, Przyrów

188

- scalanie i wymiana gruntów 

 

- regulacja stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa gm. Konopiska, Kamienica   Polska, Blachownia, Olsztyn, Starcza, Mstów i Mykanów, Kłomnice, Poczesna

113

- regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne,  spadki

- regulacja ksiąg wieczystych dla dróg powiatowych

- regulacja gruntów pod drogami powiatowymi z art. 73 – osoby prywatne,  spadki

- komunalizacja nieruchomości Skarbu Państwa zajętych pod drogi powiatowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

 

Wewnętrzny

nr tel

Zadania merytoryczne

34 32 29 206

 

Dyrektor

 

34 32 29 228

 

Zastępca Dyrektora

 

 

206

207 FAX

Sekretariat

228

Inspektor Ochrony Danych231

 

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Świadczenia dla rodzin zastępczych

208

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Karta Polaka, odpłatność za pobyt dzieci 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej

234

Sekcja Pomocy Instytucjonalnej

Domy Pomocy Społecznej

Placówki Opiekuńczo- Wychowawcze

Kadry

 

229

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Psycholog

230

Zespół ds. Pieczy Zastępczej

Punkt Interwencji Kryzysowej

233

Sekcja księgowości

205

Sekcja ds. osób  niepełnosprawnych - bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się Turnusy rehabilitacyjne Sprzęt ortopedyczny

Program „Aktywny samorząd”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

 

 

Wewnętrzny

nr tel

 

Zadania merytoryczne

34 378 54 69

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

34 32 29 137

 

Sekretariat  PINB

Archiwum PINB Sprawy organizacyjne

137 lub 138


Inspektorzy z zakresu nadzoru budowlanego

 

 

 

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie

 

Wewnętrzny

nr tel

Zadania merytoryczne

 

226

 

Dyrektor PZD

 

222

Sekretariat - sprawy organizacyjne

fax (034) 378 54 68

 

227


Główna Księgowa

 

223

Zajęcie pasa drogowego, zjazdy

Opiniowanie projektów organizacji ruchu, drogi wojewódzkie

224

Drzewa, wycinka, nadzór prac Obwodów Drogowo- Mostowych

Nadzór budowy dróg

221

Przetargi

Ewidencja dróg i regulacja działek w pasie drogowym

225

Księgowość

 

 

 

 

WYDZIAŁ ORGANIZACJI ROZWOJU I GOSPODARKI MIENIEM

 

 

Wewnętrzny

nr tel

 

Zadania merytoryczne

110


Naczelnik Wydziału

 

217

 

Zastępca Naczelnika
ODDZIAŁ INWESTYCJI i GOSPODARKI MIENIEM

Budzet wydziału, Strategia Rozwoju Powiatu

Fundusze strukturalne

125

Kierownik oddziału ds. administracyjno-gospodarczych

126

 

Zamówienia publiczne
Przetargi, Inwestycje

203

Inwestycje, remonty

 

128

 

Informacja publiczna, sprawy organizacyjne


120

Gospodarka mieniem

 

105

 

 Biuro Rady Powiatu – sprawy organizacyjne

127

 

Kadry

Szkolenia, Sprawy socjalne

 

 

115

 
Archiwum zakładowe

103 lub

112


Sekretariat Sekretarza Powiatu

 

101

102

Sekretariat Starosty

Sekretariat  Wicestarosty

122

Kancelaria główna

FAX ogólny Starostwa  34 32 29 111

 

 

139

 

Biuro Rzeczy Znalezionych

153


Kierownik oddziału informatyzacji i bezpieczeństwa teleinformatycznego
 Informatyk               

 

100

 

Portiernia - Informacja ogólna

 

   

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

 

Nr telefonu

Oddziały

 Zadania merytoryczne

(34) 32 29-160

 

 

(34) 3229-166

Sekretariat -informacja

 

fax Wydz. KM

Sekretariat – sprawy organizacyjne

Ø  informacja dot. zadań Wydziału Komunikacji

 

 

(34) 3229-183

 

ODDZIAŁ

INŻYNIERII RUCHU                              I DROGOWNICTWA

ZRZĄDZANIE RUCHEM na drogach powiatowych  i gminnych (czasowa i stała org. ruchu)

Ø  wydawanie zezwoleń kategorii II i III na przejazd pojazdu  nienormatywnego,

Ø  wydawanie zezwoleń na korzystanie z dróg w sposób szczególny,

Ø  opinie w/s przebiegu dróg,

Ø  zaliczenie dróg do odpowiedniej kategorii,

Ø  publiczny transport zbiorowy.

 

 

(34) 3229-168

(34) 3229-167

 

 

ODDZIAŁ

REJESTRACJI POJAZDÓW

 

 

REJESTRACJA POJAZDÓW - decyzje i odwołania,

Rejestracja pojazdów:

Ø  nowych,

Ø  sprowadzonych z zagranicy,

Ø  przerejestrowania,

Ø  wymiana (wtórnik) dowodu rej., karty pojazdu,

Ø  wtórnik tablic rejestracyjnych,

Ø  tablice indywidulane, zabytkowe i badawcze,

Ø  zmiany techniczne pojazdów. Decyzje, skierowania.

 

(34) 3229-165

 

WYDAWANIE STAŁYCH DR

 

Ø  WYDAWANIE STAŁYCH DOWODÓW REJESTRACYJNYCH

 

 

 

(34) 3229-169

ZAWIADOMIENIA O ZBYCIU/NABYCIU,

 

WYREJESTROWANIA,

 

CZASOWE WYCOFANIE

Z RUCHU

 

Ø  Zgłoszenie sprzedaży,  ZBYCIE /NABYCIE POJAZDU, wyrejestrowania,

Ø  wydawanie kopii DR,

Ø  HAK, GAZ, VAT- adnotacje w DR,

Ø  Wtórnik nalepek na szybę,

Ø  zaświadczenie o posiadaniu lub o poch. pojazdu,

Ø  CZASOWE WYCOFANIE Z RUCHU POJ. POWYŻEJ 3,5T

 

(34) 3229-164

 

 

(34) 3229-162

 

 

 

(34) 3229-163

 

 

 

 

 

 

(34) 3551-473

 

ODDZIAŁ PRAW JAZDY                       I TRANSPORTU

 

ZATRZYMANE PRAWA JAZDY

 

 

WYDAWANIE PRAW JAZDY

 

 

 

 

 

ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY   KONIECPOL

 

Ø  Transport Drogowy -  SKP, OSK

 

Ø  Decyzje - ZATRZYMANE PRAWA JAZDY, wyk. orzeczeń sądów

Ø  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy

 

 

Ø  PRAWA JAZDY, międzynarodowe prawa jazdy

Ø  ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI

Ø  Zezwolenia na POJAZDY UPRZYWILEJOWANE

 

Ø  Prawa Jazdy i zatrzymane prawa jazdy

dot. mieszkańców gm. Koniecpol, Lelów, Przyrów, Dąbrowa Zielona