Krok do ekologicznego PowiatuJutro naszej planety, a co za tym idzie i nas samych zależne jest od przyjętych kierunków dalszego rozwoju cywilizacyjnego świata. Kierunek ten wyznaczą nie globalne w swojej skali działania, ale właśnie, lokalne inicjatywy nakierowane na zrównoważony rozwój. W dniu dzisiejszym powołana do życia została otwarta grupa robocza, która zajmie się ekologią i ochroną środowiska w Powiecie Częstochowskim. Najważniejszym elementem jest znaczący udział kapitału społecznego pozwalający na szersze włączenie w poczucie odpowiedzialności za środowisko wszystkich organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, placówek oświatowych i wszystkich tych, którzy chcą wspólnie wyznaczyć nowy zielony kurs naszego pięknego Powiatu. Pierwszym planowanym działaniem grupy będzie projekt i realizacja Ogrodu Edukacyjnego w Domu Dziecka w Chorzenicach. W dzisiejszym spotkaniu udział wzięli :

Pan Jakub Frydrych- Fundacja Dobra Ziemia, Pani Magdalena Trzepizur- Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie, placówki oświatowo-wychowawcze reprezentowali: Pan Wojciech Główczyński Dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach, Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku Pani Beata Wójcik. Powiat Częstochowski reprezentował Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa oraz Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Promocji Powiatu Częstochowskiego wraz z zastępcą. Głównym założeniem tworzonego projektu jest wzmocnienie poczucia społecznej odpowiedzialności za środowisko, w tym edukacja, ale także faktyczne wpływanie na bioróżnorodność oraz ekosystem naszego powiatu. 

Jak powiedział Starosta Częstochowski Krzysztof Smela : W dobie nieodpowiedzialnej konsumpcji i eksploatacji naszego środowiska koniecznym jest podjęcie działań na rzecz ochrony ekosystemu, działań w takiej formule, która pozwoli na jak najszersze włączenie kapitału społecznego naszego powiatu. Tylko wspólnym poczuciem odpowiedzialności za tą najbliższą nam przyrodę otaczającą nas na co dzień jesteśmy wstanie zbudować szerokie porozumienie. Te działania to wyraz odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, którym przyjdzie żyć i funkcjonować w takich warunkach środowiskowych jakie im stworzymy. Powstrzymanie degradacji naszej planety zaczyna się od nas samych i naszej postawy. Ogromnie cieszy mnie podjęcie tej dyskusji, która już przeradza się w działania, wierzę że grono chcących włączyć się podmiotów będzie rosnąć z dnia na dzień, dlatego tak ważne jest podkreślenie otwartości jako zaproszenia do wszystkich podmiotów czy to z sektora prywatnego,publicznego czy ngo z naszego Powiatu.