Konkurs Wiosenne

Zapraszamy do udziału w konkursie "Wiosenne rymowanie"!
Wzór zgłoszenia w załączniku. Regulamin konkursu poetyckiego pt. „Wiosenne rymowanie”1.      Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Częstochowie.


2.      Cele konkursu:

- rozwijanie wyobraźni,

- pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej,

- zainteresowanie poezją,

- promocja powiatu częstochowskiego.


3.      Tematyka i zasady konkursu


Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie wiersza o dowolnej ilości wersów, napisanego samodzielnie, wcześniej nie publikowanego.

Tematem wiersza ma być WIOSNA.

Oceny dokona Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji Konkursowej będą ostateczne.


4.      Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

 V-VIII klasa Szkoły Podstawowej

 I-V klasa Szkoły Ponadpodstawowej


5.      W każdej kategorii wiekowej zostaną przyznane I, II i III miejsce oraz wyróżnienia, a zwycięzcy otrzymają nagrody.


6.      Prace należy wysłać na adres: konkursypowiatowe@czestochowa.powiat.pl wraz ze skanem wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgłoszenie zostanie potwierdzone informacją zwrotną.


7.      Podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w konkursie.


8.      Załącznik nr 1 do regulaminu podpisuje pełnoletni uczestnik konkursu,  Załącznik nr 2 podpisuje rodzic/opiekun prawny osoby niepełnoletniej.


9.      Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem nieodpłatnych praw autorskich na rzecz Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Prace laureatów Konkursu podpisane nazwiskiem autora będą mogły być w sposób nieograniczony w czasie rozpowszechniane w ramach działań promocyjnych powiatu.


10.  Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora www.czestochowa.powiat.pl, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku oraz w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych” z  podaniem danych osobowych laureatów (imię, nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość).


11.  Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane wraz z podaniem ww. danych autora na stronie internetowej Organizatora www.czestochowa.powiat.pl, na oficjalnym profilu Organizatora na Facebooku, w „Częstochowskich Wieściach Powiatowych” lub publikacji wydanej przez Organizatora.


Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 3 czerwca br.


12.  Zgłoszenie wiersza do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu. Karta zgłoszenia, zawierająca klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych, stanowi integralną część regulaminu.


13.  Termin zgłoszenia prac: do 15 maja 2022 r.