Konkurs Powiatowy

REGULAMIN

„III Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka” pod patronatem Starosty Częstochowskiego

I. Cele konkursu:

1. Zapoznanie z pięknem polskiej przyrody
2. Pobudzenie wyobraźni plastycznej dzieci,
3. Przegląd różnorodnych technik  plastycznych,
4. Prezentacja i popularyzacja dziecięcej twórczości plastycznej.

II. Organizator:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej


III. Zasady uczestnictwa:


1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych klas I-III z terenu powiatu częstochowskiego.

2. Każdy uczestnik może nadesłać maksymalnie 5 prac, po jednej w każdej kategorii: Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.

3. Technika wykonania jest dowolna (forma płaska – rysunek, malarstwo, kolaż), format prac A3 lub A4.

4. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność.

5. Każda praca musi zawierać czytelnie wypełnioną metryczkę (litery drukowane) przyklejone z tyłu pracy (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa i adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego).

6. Prace plastyczne nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach promocyjnych.

IV. Nagrody i uwagi końcowe

1. Nagrodzeni zostaną laureaci w pięciu oddzielnych kategorii –Wiosna, Lato, Jesień, Zima, 4w1.

2. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe
w Częstochowie. O terminie rozdania nagród Organizator poinformuje laureatów telefonicznie lub mailowo.

3. Organizator nie odpowiada za zniszczenia powstałe w czasie transportu, dlatego prosimy o właściwe zabezpieczenie prac.

4. Termin nadsyłania/ składania prac: do 31.10.2019 r. (decyduje data stempla pocztowego).

5. Prace oceniane będą przez niezależne Jury powołane przez Organizatora.

6. Lista nagrodzonych osób oraz nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl.

7. Starostwo Powiatowe w Częstochowie wyda kalendarz z pracami laureatów na rok 2020.

8. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych nagrodzonych dzieci.

9. Prace należy wysłać/dostarczyć:

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Pl. Kościuszki 30

42-265 Dąbrowa Zielona

z dopiskiem „III Powiatowy Konkurs - Cztery Pory Roku Oczami Dziecka”,


 Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować:

gokdabrowazielona@interia.pl

lub

promocja@czestochowa.powiat.pl tel. 34 32 29 123

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !