Konkurs ofert „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2020”

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w  dziedzinie turystyki i wypoczynkuPoniżej podstawowe informacje wraz z zasadami i warunkami przyznania dotacji.


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688 z późn. zm.)


Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu  Częstochowskiego  - „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2020”. 


Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Powiat wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztów wykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2019 –  35.000  zł 

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2020 –  40.000  zł  


A. Podstawowe dane dotyczące zadania.


1) Cele zadania:

- zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

- upowszechnianie turystyki i rekreacji . 


2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

- organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki


3) Beneficjenci zadania: 

-  dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.


4) Termin realizacji zadania: od 1 lipca do 31 sierpnia 2020 r.


5)  Koszty pokrywane z dotacji:

a) koszty bezpośrednie:

- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,

- obsługa medyczna i techniczna,

- ubezpieczenie uczestników.


b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):

- obsługa księgowa i administracyjna,

- opłaty pocztowe, telefoniczne,

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,


B. Zasady i warunki przyznania dotacji:


1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki :

1) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2) posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania.

3) posiadać własny rachunek bankowy.

4) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.


2. Termin i sposób składania ofert:

1) kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2020 roku do  godz. 12.00, drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9,  42-217 Częstochowa z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2020” (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty);

2) obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu 

Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 2057): Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem; 

3) oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e;  

4) każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność 

z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty;

5) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, 

- statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji starosty częstochowskiego.


3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:


1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 14 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2) oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową. 

3) przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania,  

d) zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem,  

e) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności,

f) ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.


4. W 2019 roku udzielono wsparcia siedmiu organizacjom pozarządowym                        

na organizację zadania pod nazwą  „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2019”: 

    1)Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie -  kwota dotacji  12 000 zł 

    2) ZHP Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa - kwota dotacji  7 000 zł

    3)Klub Sportowy „Dragon” Ponik- Janów -  kwota dotacji  4 000 zł 

    4) Uczniowski Klub Sportowy „Junior” Wrzosowa - kwota dotacji  3 000 zł

    5)Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Lotka” Olsztyn -  kwota dotacji  3 000 zł 

    6) Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny - kwota dotacji  3 000 zł

    7)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozw. Małej Przedsiębiorczości - kwota dotacji 3 000 zł
C. Postanowienia końcowe:


1. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania. 


2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.


3. Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. 2019 poz. 1843, z późn. zm.)

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (tel.34 322 91 42;

e-mail: justyna.grobelak@czestochowa.powiat.pl).


Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 2057) i są dostępne na stronie  www.czestochowa.powiat.pl w zakładce: AKTUALNOŚCI