Konkurs ofert na turystykę i wypoczynek

Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku.

„Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2022”.


Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Powiat wspiera finansowo zadanie. Wysokość dotacji do 50% kosztów wykonania zadania.


Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2021 - 41 000 zł

Dotacje dla:

1. Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości w Częstochowie

10 000 zł

2. Klub Sportowy DRAGON w Poniku gm. Janów 10 000 zł

3. UKS Akademia Sportu Garnek 5 000 zł

4. ULKS „OLEŃKA” Kruszyna 4 000 zł

5. PTTK Zarząd Oddziału Regionalnego Częstochowa 3 000 zł

6. LKS „DON CAMILLO” Konopiska 3 000 zł

7. Stowarzyszenie Młodzieżowa Orkiestra Dęta Dąbrowa Zielona 2 000 zł

8. Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Rędziny 2 000 zł

9. ZHP Hufiec Częstochowa 2 000 zł


Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2022 - 45 000 zł

A. Podstawowe dane dotyczące zadania.

1) Cele zadania:

- zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

- upowszechnianie turystyki i rekreacji.

2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki.

3) Beneficjenci zadania:

- dzieci i młodzież zamieszkujące terenu powiatu częstochowskiego.

4) Termin realizacji zadania: od 25 czerwca do 31 sierpnia 2022 r.

5) Koszty pokrywane z dotacji:

a) koszty bezpośrednie:

- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,

- obsługa medyczna i personel pedagogiczny,

- ubezpieczenie uczestników

b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):

- obsługa księgowa i administracyjna,

- opłaty pocztowe, telefoniczne,

- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych.

B. Zasady i warunki przyznania dotacji:

1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki:

1) złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,

2) posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu, oświadczyć, że kadra nie figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - rejestr z dostępem ograniczonym (ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. 2020 poz. 152)) oraz posiadać odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania,

3) posiadać własny rachunek bankowy,

4) posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia,

5) oświadczyć, że zamiar zorganizowania wypoczynku zostanie zgłoszony właściwemu kuratorowi oświaty, jeśli wymagają tego przepisy

6) dopuszcza się pobieranie opłat od adresatów zadania pod warunkiem, że podmiot realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego w zakresie zlecanego zadania, z której zysk przeznacza na działalność statutową. Informację dotyczącą pobierania lub niepobierania opłat od adresatów zadania należy ująć w części VI pkt. 1 oferty,

7) praca wolontariuszy stanowi wkład własny organizacji, niefinansowy osobowy i powinna być ujęta w ofercie w części V.B. pkt. 3.2.,

8) termin poniesienia wydatków dla środków pochodzących z dotacji ustala się od dnia zawarcia umowy o realizację zadania publicznego, natomiast wydatkowanie innych środków finansowych możliwe będzie od dnia ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, przy czym podmiot realizujący zadanie czyni to na własne ryzyko,

9) w trakcie realizacji zadania dopuszczalne będzie dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w zestawieniu kosztów realizacji zadania pod warunkiem, że ich koszt nie zwiększy się lub nie zmniejszy o więcej niż 10%, po wcześniejszym powiadomieniu pisemnym Starostwa Powiatowego w Częstochowie. Wprowadzone zmiany nie mogą powodować obniżenia jakości realizowanego zadania,

10) oferent może opisać ewentualne ryzyka, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania publicznego (informację należy ująć w części III pkt. 3 oferty),

11) oferta powinna być przygotowana w taki sposób, aby przy realizacji zadania nie zostały wykluczone z uczestnictwa w nim osoby ze specjalnymi potrzebami. Obowiązki organizacji pozarządowych związane z zapewnianiem dostępności wynikają z art. 4 ust. 3 i ust. 4 oraz art. 5 ust.l i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do spełnienia w zakresie minimalnym, w ramach realizowanego zadania publicznego wymagań dostępności określonych w art. 6 ustawy (zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami).

2. Termin i sposób składania ofert: . .

1) kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2022”, w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2022 roku do godz. 12.00, drogą pocztową lub osobiście na adres: Starostwo Powiatowe ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty do Starostwa).

2) obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r (Dz.U. 2018 poz. 2057).

3) oferty powinny być podpisane przez osobę/y uprawnioną/e.

4) każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby, które podpisały ofertę.

5) do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu, statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub braku w odpisie z KRS lub innego właściwego rejestru danych dotyczących statutowej działalności oferenta

6) Organizacja opisze w składanej ofercie realizacji zadania publicznego w jaki sposób zostanie zapewniona dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami.

3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

1) rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 10 dni roboczych od daty zakończenia zbierania ofert.

2) oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

3) przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a) merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b) zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu (w tym zasadne cele realizacji zadania, mierzalne rezultaty opisane w części III pkt.6),

c) ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, również w stanie epidemii COVID-19 (w tym: zasoby rzeczowe i kadrowe),

d) zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem (w tym: sposób prowadzenia naboru uczestników i promocja zadania),

e) ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności (kosztorys musi wynikać ściśle z harmonogramu działań),

f) ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h) zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

4. Zasady przyznawania dotacji

1) decyzję o przyznaniu wielkości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej,

2) oferta, która uzyska mniej niż 50% punktów możliwych do zdobycia, nie uzyska rekomendacji członków Komisji Konkursowej i nie zostanie przedstawiona do wyboru Zarządowi Powiatu Częstochowskiego,

3) od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie,

4) dotowane z budżetu powiatu mogą być tylko zadania realizowane na rzecz dzieci i młodzieży zamieszkujących powiat częstochowski,

5) w przypadku, gdy oferent dostanie propozycję przyznania dotacji niższej niż określona w ofercie, zobowiązany jest do złożenia aktualizacji oferty w ciągu 5 dni od daty zawiadomienia. Niedokonanie aktualizacji oferty w określonym terminie stanowi podstawę do odmowy przyznania dotacji,

6) dopuszcza się aktualizację oferty w zakresie:

a) zmiany terminu i harmonogramu realizacji zadania wynikających ze złożonej oferty,

b) zmniejszenia łącznej kwoty zaproponowanej w kosztorysie oferty proporcjonalnie do przyznanej dotacji w sposób niezmieniający charakteru i istoty zadania,

c) zmiany rezultatów zadania w sposób niezmieniający charakteru i istoty zadania,

C. Postanowienia końcowe:

1. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu, bez prawa do odwołania.

2. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.

3. Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129, z późn. zm.).

Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (tel.34 322 91 42; e-mail: justyna.grobelak@czestochowa.powiat.pl).

Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24października 2018 r (Dz. U. 2018poz. 2057).