Konkurs ofert na turystykę i wypoczynek


Zarządu Powiatu Częstochowskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu  Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku.


Kogo wspieramy?

Konkurs „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2021” jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 


Ile wyniesie dofinansowanie?

Wysokość dotacji do 50% kosztów wykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2021 –  41 000  zł  Jakie są cele?

- zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

- propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

- upowszechnianie turystyki i rekreacji. 


Dla kogo?

Dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.


Kiedy można wyjechać?

od 1 lipca do 31 sierpnia 2021 r.


Do kiedy składać oferty?

Kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2021”, w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 roku do  godz. 12.00Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (tel.34 322 91 42; e-mail: justyna.grobelak@czestochowa.powiat.pl).