Konkurs literacki


Regulamin III Powiatowego Konkursu Literackiego pn.: "Koniecznie przeczytaj!" na recenzję wybranej książki 

I Organizator

Powiat Częstochowski z siedzibą w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9,

42-217 Częstochowa

II Cele konkursu

1.  Rozwijanie umiejętności literackich dzieci, młodzieży i dorosłych.

2.  Zachęcanie do pisania i prezentowania swojej twórczości literackiej.

3.  Promocja czytania i wartościowej literatury.

4.  Rozwijanie wyobraźni.

 III Zasady udziału w konkursie

1.Konkurs adresowany jest do mieszkańców powiatu częstochowskiego.

2.Praca nadesłana na konkurs musi być pracą własną, wcześniej niepublikowaną       i nienagradzaną w konkursach literackich.

3.Pracę konkursową należy dostarczyć w 1 egzemplarzu maszynopisu (maksymalnie

      2 strony A4, do 3600 znaków) lub w wersji elektronicznej.              

4.Uczestnik konkursu ma za zadanie napisać tekst literacki. Temat pracy: Zrecenzowanie     wybranej książki, która wywarła na czytelniku wrażenie i jest godna polecenia.

5.Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1),

6.Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.

 

IV Miejsce i termin nadsyłania prac.

Prace należy składać lub przesyłać w terminie od 1 kwietnia do 25 maja (decyduje  data stempla pocztowego) do  Gminnej Biblioteki w Rędzinach działającej w ramach Gminnego Ośrodka Kultury (ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny, tel. 34 32 79 998, gok@redziny) lub na adres Biblioteki Publicznej w Częstochowie (Al. NMP 22,  42-202  Częstochowa, promocja@biblioteka.czest.pl) z  dopiskiem na kopercie:  III Powiatowy Konkurs Literacki „Koniecznie przeczytaj!”.

V Jury


Jury zostanie powołane przez Organizatora Konkursu. VI Kryteria oceny

      twórczy charakter pracy,

      zgodność z tematyką,

      poprawność stylistyczna i językowa,

      poziom literacki pracy,

      samodzielność i oryginalność.

VII Rozstrzygnięcie Konkursu

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 6 czerwca - podczas Literackiego Pikniku w Rędzinach.

2.Wyniki Konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronach internetowych:     Starostwa Powiatowego w Częstochowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach          oraz Biblioteki Publicznej w Częstochowie.  Laureaci zostaną także powiadomieni     mailowo lub telefonicznie, najpóźniej do 2 czerwca.

3.Uroczystość wręczania nagród odbędzie się 6 czerwca  podczas Literckiego Pikniku w Rędzinach (plac przy Gminnej Hali Sportowej,ul.Działkowiczów 20Aw późniejszym terminie).

4.  Nagrody zostaną przyznane trzem autorom najlepszych prac (I, II, III miejsce) w trzech     kategoriach wiekowych (7-13 lat, 14-18 lat, od 18 lat). Organizator zastrzega sobie prawo     do przyznania wyróżnień. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe, a dodatkowo najlepsze     teksty zostaną opublikowane na stronach internetowych: Starostwa Powiatowego               w Częstochowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach oraz Biblioteki Publicznej     w  Częstochowie.

VIII  Postanowienia końcowe

1.  Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w Regulaminie. Wszelkie          zmiany będą podane do publicznej wiadomości.

2.  Organizator zastrzega sobie prawo dowolnego wykorzystania prac, które po konkursie     przechodzą na własność Organizatora.

3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia konkursu.

IX  Kontakt

1.  Wszelkich informacji dotyczących konkursu udzielają:

    Anna Boraczyńska i Piotr Mesyasz – Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteki  Publicznej w Częstochowie, Al. NMP 22, tel. 34/360-56-27, promocja@biblioteka.czest.pl

 

2.  Informacje na temat konkursu dostępne są również na stronach: Starostwa Powiatowego    w Częstochowie, Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach oraz Biblioteki Publicznej      w  Częstochowie.