Kompleksowa rehabilitacja także dla obywateli Ukrainy


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozszerzył projekt „Model rehabilitacja kompleksowa” o moduł ukraiński.

Projekt kierowany jest do obywateli Ukrainy, którzy chcą być aktywni zawodowo
w Polsce ale na skutek niepełnosprawności mają problem z podjęciem zatrudnienia. Przed przystąpieniem do projektu Uczestnik będzie
musiał zadeklarować chęć pozostania w Polsce i podjęcia zatrudnienia.

Lekarz i psycholog ocenią stan zdrowia osoby zgłaszającej chęć udziału i wystawią orzeczenie o potrzebie rehabilitacji kompleksowej. Następnie PFRON wystawi skierowanie do Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej z propozycją terminu zgłoszenia się do Ośrodka. Do wyboru będą dwie jednostki:

- Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Wielspin w Wągrowcu,

- Centrum Rehabilitacji – Obok Lasu w Grębiszewie.

Kompleksowa rehabilitacja obejmuje:

- intensywną naukę języka polskiego,

- szkolenia zawodowe i dostosowanie posiadanych kwalifikacji do polskiego rynku pracy w tym język polski zawodowy,

- wsparcie psychologiczne dotyczące przeżyć związanych z koniecznością opuszczenia ojczyzny,

- rehabilitację leczniczą.

Udział w projekcie wiąże się z 3-4 miesięcznym pobytem w Ośrodku rehabilitacji Kompleksowej. Długość pobytu będzie wynikała z potrzeb, określonych w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. Zajęcia będą się odbywały w godzinach od 8:00 do 18:00, ale nie dłużej niż 8 godzin dziennie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Ośrodku będzie można mieszkać wraz z najbliższą rodziną. Pobyt, zakwaterowanie i wyżywienie Uczestnika
i rodziny pokrywane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest bezpłatny. Podczas zajęć w Ośrodku dzieci będą spędzać czas z opiekunami.

Udział w projekcie będzie się kończył podjęciem zatrudnienia zgodnie z kwalifikacjami zdobytymi w Ośrodku.

Rehabilitacja kompleksowa rozpocznie się od dokładnej oceny przez specjalistów - lekarzy, rehabilitantów, psychologów i doradców zawodowych – stanu zdrowia Uczestnika, kondycji psychicznej oraz możliwości rozwoju zawodowego. Na tej podstawie przygotowany zostanie Indywidualny Program Rehabilitacji dostosowany do potrzeb i możliwości Uczestnika. Zostanie w nim określony ogólny cel rehabilitacji, dobrane do niego działania (zabiegi, szkolenia, spotkania ze specjalistami itp.) oraz harmonogram działań i sposób oceny ich efektów.

Na rehabilitację kompleksową składają się trzy moduły: zawodowy, psychospołeczny
i medyczny
. W Indywidualnym Programie Rehabilitacji zostanie opisany sposób realizacji każdego z modułów.

W ramach modułu zawodowego Uczestnik uzyska wsparcie doradcy zawodowego. Będzie on służył radą w wyborze nowego zawodu - dopasowanego do zainteresowań oraz obecnych możliwości i cieszącego się zainteresowaniem pracodawców. Pomoże on również w przygotowaniu do poszukiwania pracy, np. jak rozmawiać z potencjalnym pracodawcą.

Zanim Uczestnik przystąpi do szkoleń zawodowych weźmie udział w intensywnym kursie językowym.

Jeśli okaże się to przydatne do wykonywania nowego zawodu, doradca skieruje także Uczestnika na kurs komputerowy. Ukończenie kursu i zaliczenie sprawdzianu będzie podstawą do wydania powszechnie uznawanego przez pracodawców certyfikatu.

W procesie przygotowywania się do nowego zawodu najważniejsze jest szkolenie zawodowe.

Uczestnik będzie miał również do dyspozycji pomoc pośrednika pracy, który pomoże w znalezieniu pracy zgodnej z nowo zdobytym zawodem i odpowiadającej oczekiwaniom
i możliwościom.

W ramach modułu psychospołecznego psycholog z zespołu rehabilitacyjnego będzie pomagał przezwyciężyć trudne momenty zwątpienia, motywował do działania.

Moduł medyczny - jego celem jest przywrócenie utraconych funkcji organizmu lub ich odtworzenie w jak największym możliwym do osiągnięcia stopniu, co ułatwi Uczestnikowi podjęcie pracy.

W Indywidualnym Programie Rehabilitacji określona zostanie liczba zleconych zabiegów oraz ich częstotliwość. Formy terapii będą zależne od potrzeb Uczestnika. Mogą to być na przykład: fizjoterapia (kinezyterapia, fizykoterapia, masaż), terapia zajęciowa, logopedyczna.

Raz na dwa tygodnie zespół rehabilitacyjny będzie dokonywał oceny aktualnego stanu zdrowia Uczestnika. W razie potrzeby ocena będzie dokonywana częściej.

Udział w programie rehabilitacji kompleksowej, jest całkowicie bezpłatny. Warunkiem sukcesu jest aktywny udział w zaplanowanych zajęciach ze wszystkich modułów rehabilitacji kompleksowej. Uczestnik powinien być obecny na co najmniej 80% zajęć przewidzianych
w Indywidualnym Programie Rehabilitacji. W wypadku wyższej absencji konieczne będzie podanie przyczyny nieobecności.

Jeśli ze względu na stan zdrowia Uczestnik utracił jedyne źródło utrzymania będzie mógł wystąpić o przyznanie stypendium rehabilitacyjnego, którego wysokość będzie uzależniona od frekwencji na zajęciach.

Uczestnik ma możliwość zrezygnowania z dalszego uczestnictwa do dwóch tygodni od rozpoczęcia kompleksowej rehabilitacji bez konieczności zwrotu kosztów.

W trakcie korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej oraz po zakończeniu Uczestnik będzie mieć obowiązek udzielania informacji związanych z oceną skuteczności prowadzonych działań.

Uczestnik będzie miał prawo do wsparcia doradcy zawodowego, pośrednika pracy
i psychologa także po zakończeniu korzystania z usług Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej do momentu podjęcia zatrudnienia (lub uruchomienia działalności gospodarczej) i przez okres minimum 3 miesięcy po podjęciu zatrudnienia.

Rehabilitacja kompleksowa jest bezpłatna. Aby zgłosić chęć udziału należy wypełnić ankietę i przesłać ją do Oddziału Śląskiego PFRON w Katowicach poprzez e-mail: katowice@pfron.org.pl.