Komisja Bezpieczeństwa

27 września pod przewodnictwem Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w powiecie częstochowskim.

Komisji pracowała nad następującymi zagadnieniami:

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Częstochowie Bogdan Anioł przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie powiatu częstochowskiego. Inspektor Anioł wskazał na wysoki poziom bezpieczeństwa obiektów budowlanych objętych jego właściwością terenową. Podkreślił, także wielość spraw i postępowań prowadzonych przez organ.


 -Marcin Biernat z-ca Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie omówił poziom bezrobocia w powiecie częstochowskim, jego – rodzaje, przyczyny i skutki.  Liczba osób pozostających bez pracy na terenie 16 gmin Powiatu Częstochowskiego kształtuje się następująco:


Od początku wojny na Ukrainie Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 494 bezrobotnych posiadających statut uchodźcy. Jako miejsce przebywania Powiat częstochowski wskazało 100 osób, natomiast miasto Częstochowę 394 osoby. Na koniec sierpnia 2022 r. bezrobotnymi pozostało 112 osób z Częstochowy i 24 z powiatu częstochowskiego. W ramach prac subsydiowanych podjęło zatrudnienie 12 osób, a na staż zostało skierowanych 51. Od początku roku PUP zarejestrował 11975 oświadczeń o powierzeniu pracy. Na mocy „ustawy specjalnej w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie” pracodawcy zgłosili 4025 powiadomień o zatrudnieniu obywateli Ukrainy.

 

Katarzyna Buchajczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przedstawiła specyfikę działań związanych z zapobieganiem oraz eliminacją patologii społecznych.

W ramach realizacji zadań własnych powiatu zostały opracowane i realizowane są następujące programy wspierające:

1. Program służący działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie częstochowskim na lata 2021-2025.

2. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie powiatu częstochowskiego na lata 2021-2025.

3. Powiatowy program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie częstochowskim na lata 2021-2025.

4. Powiatowy program rozwoju pieczy zastępczej w powiecie częstochowskim na lata 2021-2023.

W/w dokumenty wyznaczają kierunki, cele i działania mające na celu wsparcie osób zagrożonych przemocą i innymi dysfunkcjami, które często skutkują zjawiskiem przemocy. W ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie działa Punkt Interwencji Kryzysowej,którego udzielana jest pomoc specjalistyczna  prawnika, psychologa i pracownika socjalnego. Wszystkie osoby będące mieszkańcami powiatu częstochowskiego znajdujące się w sytuacji kryzysowej mogą korzystać z porad i pomocy specjalistów.

Problemy, z którymi najczęściej zgłaszają się mieszkańcy to:

      konflikty rodzinne związane z przemocą domową,

      kryzys rodzinny,

      nagła utrata bliskich,

      bezdomność,

      bezrobocie,

      uzależnienia,

      problemy wychowawcze.

W Punkcie Interwencji Kryzysowej dyżury pełnią psycholog, prawnik  i pracownik socjalny. Dyżury pełnione są w pierwszy, drugi, trzeci i czarty wtorek miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00. Łącznie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. udzielono wsparcia 91 osobom, które uczestniczyły w konsultacjach z różnymi specjalistami. Część osób korzystała wielokrotnie z pomocy specjalistów.

Ogółem odbyło się 341 konsultacji, w tym:

•        z psychologiem                              242

•        z prawnikiem                                  30

•        z pracownikiem socjalnym           69

 

-Anetta Ujma Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich przedstawiła „Plan organizacji akcji jodowej dla powiatu częstochowskiego”. W tym punkcie należy podkreślić, że działania te mają charakter prewencyjny i nie powinny budzić niepokoju. Od momentu wybuchu wojny na Ukrainie można obserwować falowe zwiększanie zainteresowania płynem Lugola czy też jodem w tabletkach. Jest to zjawisko w żaden sposób nieuzasadnione merytorycznie, świadczy jedynie o panice motywowanej niewiedzą. Lekarze ostrzegają przed niekontrolowanym przyjmowaniem jodu, które jest  niebezpieczne dla zdrowia.

 

Każdego roku Władze Powiatu Częstochowskiego ze Starostą Smelą na czele we współpracy ze służbami, strażami i inspekcjami podejmują liczne działania mające na celu podnoszenie poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Stale dążymy do zapewnienia i utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, stanowiącego jeden z elementów warunkujących rozwój lokalnych społeczności. Charakter podejmowanych działań zależny jest od wielu czynników. Natomiast nadrzędnym celem działań powiatu w dziedzinie bezpieczeństwa jest utrzymanie zdolności do reagowania w przypadku wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa publicznego związanych z ochroną porządku prawnego, życia, zdrowia i mienia mieszkańców czy skutkami klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych i awarii technicznych. Bezpieczeństwo jest zjawiskiem wieloaspektowym, wymagającym koordynacji działań z wielu dziedzin. Służby powiatu częstochowskiego prowadzą działania utrzymujące zdolności reagowania na jak najwyższym poziomie, co wielokrotnie potwierdzane już było efektywnością realizowanych zadań.

Udział w posiedzeniu komisji wzięli : Starosta Częstochowski Krzysztof Smela, Zastępca Komendanta PSP w Częstochowie ,mł.bryg. mgr inż. Paweł Froch, Naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego KM PSP w Częstochowie Kamil Dzwonnik, Komendant Miejski Policji w Częstochowie mł. insp. Dariusz Kiedrzyn,Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Częstochowie Ewa Kubat, Waryś Edyta odpowiedzialna za sprawy obronne oraz  bezpieczeństwo i porządek publiczny z Wydziału Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Częstochowie.