Kolejny projekt edukacyjny w powiecie

Umowę na realizację projektu „Pokonywanie dysfunkcji poprzez naukę” podpisali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Członek Zarządu Powiatu Adam Morzyk.


Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia edukacyjnego oraz wzmocnienie rozwoju kompetencji kluczowych u 36 uczniów w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bogumiłku poprzez dodatkowe zajęcia edukacyjno – terapeutyczne między innymi: behawioralne, logopedyczne, zajęcia z integracji sensorycznej i sali doświadczeń świata oraz hipoterapii, zostanie wdrożona również nowoczesna metoda z zajęć z alpakoterapii. 

W ramach niniejszego projektu zostaną podniesione kompetencje i kwalifikacje kadry pedagogicznej dla 8 nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach na skutek zrealizowania kursów/studiów z zakresu pedagogiki specjalnej w okresie realizacji projektu. Ponadto zostanie doposażona placówka w nowoczesny sprzęt oraz pomoce i materiały dydaktyczne.


Projekt będzie realizowany od 1.06.2021 r. do 31.12.2022 r.  Łączna wartość projektu to 359 425,00 zł w tym dofinansowanie z UE 323 482,50 zł.


Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego 

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie        

  równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 

  podstawowego i średniego 

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego