IX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego

Dziś odbyła się IX Sesja Rady Powiatu Częstochowskiego. Sesję rozpoczęła wizyta Pana Waldemara Tuszyńskiego wraz z żoną przedstawiciela Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin, który przekazał na ręce Starosty Częstochowskiego podziękowania za wsparcie działalności stowarzyszenia i środowisk osób niepełnosprawnych, następnie Mieczysława Michalik z Polskiego Związku Niewidomych wręczyła Staroście Częstochowskiemu wraz Bogdanem Gosławskim Złotą Honorową odznakę Polskiego Związku Niewidomych. W dalszej części sesji Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Piotr Urbaniak przekazał  informację o sytuacji na rynku pracy i formach łagodzenia skutków bezrobocia w powiecie częstochowskim. Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie, zwany dalej PUP Częstochowa, obejmuje swoim działaniem miasto Częstochowę i powiat częstochowski, w tym Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu. W końcu stycznia 2019 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Częstochowa wynosiła 7 629 osób i w porównaniu z poprzednim miesiącem zwiększyła się o 446 osób (o 6,2%). Bezrobotni poprzednio pracujący w liczbie 6 553 osoby stanowili 85,9% ogółu zarejestrowanych, natomiast dotychczas niepracujący – 1 076 osób tj. 14,1%. W mieście Częstochowa liczba bezrobotnych wynosiła 4 316 osób i w porównaniu z grudniem 2018 r. zwiększyła się o 256 osób (o 6,3%).  Liczba bezrobotnych mieszkańców terenów wiejskich powiatu częstochowskiego wynosiła na koniec stycznia 2019 r. 2 768 osób i w stosunku do grudnia 2018 r. wzrosła o 152 osoby. Zamieszkali na wsi stanowili 83,6% wszystkich bezrobotnych z powiatu częstochowskiego. Udział bezrobotnych kobiet w ogólnej liczbie zarejestrowanych z obszarów wiejskich wynosił 52,3%. Prawo do zasiłku posiadało 476 osób zamieszkałych na wsi (17,2% zarejestrowanych). W styczniu 2019 r. zarejestrowało się 500 bezrobotnych mieszkańców wsi, a z rejestrów wykreślono 348 osób. NAPŁYW I ODPŁYW BEZROBOTNYCH W styczniu 2019 r. w PUP Częstochowa zarejestrowało się 1 467 osób bezrobotnych (w grudniu 2018 r. – 1 217 osób). Z miasta Częstochowy zarejestrowało się 876 osób, a z powiatu częstochowskiego – 591. Po raz pierwszy do rejestracji zgłosiło się 228 osób, natomiast po raz kolejny – 1 239. Liczba wyłączonych z ewidencji wyniosła 1 021 osób (w grudniu 2018 r. – 1 150). Z miasta Częstochowy z rejestrów wyłączono 620 osób, natomiast z powiatu częstochowskiego – 401. W m-cu sprawozdawczym pracę podjęło 499 osób bezrobotnych (z Częstochowy – 296, z powiatu – 203) tj. o 221 mniej niż miesiąc wcześniej. Kolejnym referentem był Przedstawiciel PGW Wody Polskie, który złożył Sprawozdanie z działań podejmowanych przez PGW Wody Polskie na terenie powiatu częstochowskiego w 2018 roku. Kolejnymi tematami były zmiany w budżecie Powiatu Częstochowskiego.