Inwestycja drogowa w Kopalni zakończona

Długo oczekiwana przebudowa drogi powiatowej 1051 S dobiegła końca. 24 lutego przedstawiciele władz samorządowych, wykonawcy inwestycji oraz okoliczni mieszkańcy dokonali uroczystego przecięcia wstęgi.

- Dla tej drogi czas był trudny, bo pierwszy przetarg nie był dla nas do zaakceptowania. Najkorzystniejsza oferta wynosiła ponad 8,3 mln złotych i przekraczała o 4,3 mln zł środki zabezpieczone w budżecie – zaznaczył Krzysztof Smela, Starosta Częstochowski. – Ze względu na wysokie koszty zdecydowaliśmy o zmianie konstrukcji drogi z KR-3 na KR-2. W wyniku drugiego przetargu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma DROG-BUD Spółka z o.o. z Lubojenki za kwotę ponad 6,7 mln złotych – dodał starosta Smela.

Zadanie obejmowało przebudowę jezdni, wykonanie odwodnienia poprzez budowę kanału deszczowego i budowę chodnika na dł. 1,47 km w miejscowościach Kopalnia i Aleksandria, obejmującą ulice: Szkolną, Brzozową i Parkową. W ramach zadania wprowadzono nową organizację ruchu w zakresie oznakowania pionowego i poziomego. Łącznie zostały poniesione koszty na kwotę 6 723 037,23 zł.

- Z uwagi na budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi i przykanalikami, ze spadkiem w kierunku drogi wojewódzkiej nr 904 w ramach projektu konieczne było uzgodnienie projektu z ZDW w Katowicach oraz wcześniejsze podpisanie stosownego porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Dlatego powiat musiał także ponieść dodatkowe koszty w wysokości 400 tys. złotych związane z przebudową skrzyżowania DW 904 z DP 1051 S – wyjaśnił Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński.

Przebudowa dróg to obecnie długotrwały proces i często wymagający uzgodnień na wielu polach, które dodatkowo wydłużają czas trwania całej inwestycji. Warto zaznaczyć, że  zrealizowane zadanie obejmowało też korektę skrzyżowań z drogami gminnymi (ul. Brzozową i ul. Górną). W ramach korekty niebezpiecznego skrzyżowania przebudowanej drogi powiatowej ul. Szkolnej z ul. Brzozową zaszła konieczność wykupu części działki Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby. Dlatego w celu realizacji przebudowy drogi powiatowej niezbędne było uzyskanie trzech różnych pozwoleń tj.

Dezyzja ZRiD (Decyzja Zezwalająca na Realizację Inwestycji Drogowej) na przebudowę drogi powiatowej wraz z korektą drogi w obrębie skrzyżowania drogi powiatowej ul. Szkolnej drogą gminną z ul. Brzozową pozwalającą przejąć niezbędną dla realizacji inwestycji część działki Skarbu Państwa - Lasów Państwowych Nadleśnictwa Herby,

Pozwolenie na budowę wydane przez Wojewodę Śląskiego na przebudowę skrzyżowania DP 1051 S z DW 904 zgodnie z podpisanym porozumieniem z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i uzgodnieniem projektu przez ZDW w Katowicach,

Pozwolenie na budowę wydane przez wydział Administracji Architektoniczno-Budowlany Starostwa Powiatowego w Częstochowie na przebudowę drogi powiatowej nr 1051 S z wyłączeniem ww. odcinków.


- Zadanie zostało zrealizowane dzięki pozyskanym środkom z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 3 800 000  złotych, środkom z gminy Konopiska w wysokości 300 000 złotych oraz środkom powiatu w wysokości 2 623 027,23 zł – podkreślił Dyrektor PZD w Częstochowie Roman Pakuła.

- Pragnę podziękować radnym, Grzegorzowi Dynerowi, Mieczysławowi Chudzikowi, którzy od dawna zabiegali o inwestycję, a także Joannie Tekieli, która została radną w trakcie kadencji, ale również interesowała się tym zadaniem. Dziękuję również władzom gminy, które dołożyły się do tej przebudowy. Łatwiej jest nam inwestować, kiedy widzimy zaangażowanie gminy – zaznaczył starosta Smela.

W wydarzeniu udział wzięli: starosta Krzysztof Smela, wicestarosta Jan Miarzyński, członek zarządu Adam Morzyk, przewodniczący rady Andrzej Kubat oraz radni powiatowi, przedstawiciele władz gminy Konopiska i mieszkańcy Kopalni.