Inwestujemy w przyszłość

Umowę na projekt “Kształcenie w młodości sukces w przyszłości” o wartości blisko pół miliona złotych podpisali Starosta Częstochowski Krzysztof Smela i Członek Zarządu Adam Morzyk.

1 stycznia 2021 r. rozpoczęła się realizacja nowej inicjatywy władz powiatu. Aby ograniczyć przedwczesne kończenie nauki szkolnej i zapewnić równy dostęp do dobrej jakości edukacji w Liceach Ogólnokształcących w Kamienicy Polskiej i Koniecpolu rozpoczną się dodatkowe zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języków obcych. Dodatkowo sale lekcyjne zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt. Działania ukierunkowane na kreatywność i wyrównywanie poziomu nauczania obejmą 80 uczniów oraz 7 nauczycieli. 

Jednym z priorytetów Zarządu Powiatu jest  zapewnienie wysokiej jakości kształcenia w szczególności  w placówkach szkolnych, dla których powiat częstochowski jest organem prowadzącym. Staramy się wykorzystywać wszelkie możliwości w tym finasowanie zewnętrzne, aby zapewnić właściwe warunki kształcenia. Otrzymane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej pozwoli nie tylko na stworzenie idealnej przestrzeni do nauki w postaci bardzo dobrze doposażonych pracowni  biologicznej, chemicznej i geograficznej, ale również umożliwi dostęp do zajęć dodatkowych: uzupełniających, ale przede wszystkim  rozwijających kompetencję kluczowe i umiejętności uniwersalne uczennic i uczniów niezbędne na rynku pracy. Wśród tych kompetencji wymienić należy:  umiejętności matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi,  kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość i wiele innych. 

Ufamy, że dzięki realizacji tego projektu nastąpi wzrost jakości kształcenia w prowadzonych przez powiat Liceach Ogólnokształcących, uczennice i uczniowie będą mieli idealne warunki do nauki oraz rozwoju własnej osoby. Liczymy także, że oferowane wsparcie wpłynie na zwiększenie zainteresowania i  wyborem kształcenia się w LO w Kamienicy Polskiej lub LO w Koniecpolu przez absolwentów szkół podstawowych - komentuje Adam Morzyk.

Projekt Kształcenie w młodości sukces w przyszłości będzie realizowany od 01.01.2021 r. do 31.10.2022 r. Wartość projektu: 469 585,00 zł. Oś priorytetowa: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.