INFORMACJA W SPRAWIE DEBATY NA TEMAT RAPORTU O STANIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

INFORMACJA W SPRAWIE DEBATY NA TEMAT RAPORTU O STANIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

 

Art.30a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz.511) nałożył na Zarząd Powiatu obowiązek corocznego przedstawienia do dnia 31 maja raportu o stanie powiatu. Art. 30a ust.3 mówi, że Rada Powiatu rozpatruje raport o stanie powiatu podczas sesji na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności i przeprowadza się nad nim debatę.

W debacie nad raportem o stanie powiatu mogą zabrać głos radni powiatowi, a także mieszkańcy powiatu częstochowskiego. Aby mieszkaniec mógł wziąć udział w debacie musi złożyć odpowiednie zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Powiatu. Zgłoszenie powinno zawierać   imię i nazwisko oraz własnoręczny podpis. Zgłoszenie powinno być poparte 300 podpisami mieszkańców powiatu. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień na który została zwołana sesja, podczas której ma być przedstawiony raport.

Zgodnie z art.30 ust.8 ustawy o samorządzie powiatowym podczas debaty mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu. Liczba osób, które przewodniczący dopuszcza do głosu wynosi 15.

Informacji o raporcie o stanie powiatu oraz o terminie sesji, na której będzie rozpatrywany należy szukać na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl lub Powiat Częstochowski BIP