Informacja dot. „Programu Wyrównywanie Różnic Między Regionami III”

 Oddział Śląski Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych poinformował o realizacji w 2023 r. „Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami III”.


            Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.


 


Adresaci i warunki uczestnictwa w programie:


 1. obszar A (zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących zapewnieniu dostępności w wielorodzinnym budynku mieszkalnym wybudowanym i użytkowanym przed dniem 12 kwietnia 2002 r.
  i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są zarządcy
  w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 35%. Dofinansowanie do 185.000,00 zł na jeden projekt.
 2. obszar B (likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) - realizator programu (samorząd powiatowy) udokumentuje potrzebę likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy wybudowanych
  i użytkowanych przed dniem 01.01.1995 r., w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania. Adresatami obszaru są gminy, powiaty lub podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
  w ramach programu wynoszą 35%. Dofinansowanie do 165.000,00 zł.
 3. obszar C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi i udokumentuje wykonalność projektu dotyczącego utworzenia spółdzielni socjalnej osób prawnych. Adresatami obszaru są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 50%. Dofinansowanie do 70.000,00 zł.
 4. obszar D (likwidacja barier transportowych):


a)     placówki służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego,


b)     jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,


c)     gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Koszty realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu wynoszą 75% w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji oraz 85% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej. Maksymalna kwota dofinansowania:


a)     135.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,


b)     110.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,


c)     330.000,00 zł dla autobusów.


 1. obszar E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) - adresat programu zainteresowany uzyskaniem wsparcia udokumentuje potrzebę realizacji działań służących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych i przedłoży w tym zakresie stosowny projekt. Adresatami obszaru są gminy, powiaty i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie w wysokości wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania. Dofinansowanie do 16.500,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu.
 2. obszar F (tworzenie warsztatów terapii zajęciowej) – na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej albo występuje zagrożenie degradacją infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej. Adresatami obszaru są jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe. Dofinansowanie do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 16.500,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 180 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej.
 3. obszar G (skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych) - realizator programu (samorząd powiatowy) zgłosi potrzebę otrzymania poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących wyłącznie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.


W powiatach, w których stopa bezrobocie jest wyższa niż 110% średniej stopy bezrobocia kraju, wysokość środków, o których mowa powyżej, podwyższa się: o 20 punktów procentowych w przypadku obszarów A, B, C i G, o 10 punktów procentowych w przypadku obszaru D programu i o 5 punktów procentowych w przypadku obszaru E programu,
z zastrzeżeniem, iż zwiększenie intensywności pomocy nie dotyczy realizacji projektów polegających na likwidacji barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania w urzędach.


Powiat Częstochowski jest powiatem kwalifikującym się  do podwyższenia procentu dofinansowania. W związku z powyższym wysokość środków na realizację każdego projektu dofinansowania  w ramach programu nie może przekroczyć:


1) w przypadku obszarów A i B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu,


2) w przypadku obszaru C  –50% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą
w ramach programu,


3) w przypadku obszaru D – 85% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych  oraz 95% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej,


4) w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 20 % całkowitych kosztów wskazanych w umowie dofinansowania,


5) w przypadku obszaru G –30% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.


            Adresaci pomocy składają projekty do realizatora programu – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w terminie do dnia 31.01.2023 r. Wnioski należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres: Powiatowe Centrum Pomocy rodzinie
w Częstochowie, ul. Jasnogórska 75, 42-217 Częstochowa.


            Informacje dotyczące procedur realizacji programu, kierunków działań i warunków brzegowych oraz wnioski do pobrania dostępne są na stronie internetowej http://pfron.org.pl