Ergonomiczny urząd - wydajni pracownicy
Projekt pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

__________________________________________________________________________

 

Projekt pn. „Ergonomiczny urząd – wydajni pracownicy

Beneficjent - Powiat Częstochowski

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 

Łączna wartość projektu: 419.553,75 zł w tym dofinansowanie ze środków UE: 356 620,68 zł.

 

Celem głównym projektu pn. „Ergonomiczny urząd-wydajni pracownicy„ jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka pracy wpływające na wydłużenie aktywności zawodowej 169 (w tym 121 kobiet) pracowników i pracownic Starostwa Powiatowego w Częstochowie i Powiatowego Zarządu Dróg poprzez modernizację stanowisk pracy oraz udziale w szkoleniach
w okresie od 01.10.2020 r. do 29.01.2022 r.

 

W ramach projektu zaplanowano:

·         Działania świadomościowe - Szkolenia dla pracownic/ków Powiatu Częstochowskiego w zakresie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. (m.in.: Szkolenie „Ergonomia pracy na stanowisku biurowym”, „Profilaktyka wzroku w pracy administracyjno-biurowej”, „Profilaktyka zdrowotna w pracy administracyjno-biurowej”, " Profilaktyka zdrowotna w zakresie wypalenia zawodowego oraz technik radzenia sobie ze  stresem w miejscu pracy ".

·         Działania prewencyjne - Doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków Powiatu Częstochowskiego (m.in. zakup foteli, monitorów, podnóżków, podkładek pod mysz komputerową, myszy komputerowe).

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2020 r. – 29.01.2022 r.