Efektywny pracownik pomocy społecznejProjekt pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

__________________________________________________________________

 

Projekt pn. „Efektywny pracownik pomocy społecznej”

Beneficjent - Powiat Częstochowski. 

 

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy Poddziałanie 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

 Łączna wartość projektu: 408.172,50 zł w tym wartość dofinansowania z UE: 346 946,62 zł, Budżet Państwa: 12 245,18 zł.

Celem głównym niniejszego projektu jest podniesienie kompetencji i umiejętności oraz ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka pracy wpływające na wydłużenie aktywności zawodowej 125 (115 K) pracownic/ków DPS-ów i PCPR dzięki poprawie ergonomii stanowisk pracy oraz przeszkoleniu w zakresie eliminacji niekorzystnych dla ich zdrowia nawyków i sytuacji w pracy zawodowej (nieprawidłowe postawy, korzystanie z monitorów i reakcje stresogenne) w okresie realizacji projektu.

 

Projektu ma na celu wydłużenie aktywności zawodowej pracownic/ków jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego, funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej tj. Domu Pomocy Społecznej w Lelowie, Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Domu Pomocy Społecznej w Blachowni i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

 

Cel zostanie osiągnięty poprzez eliminację zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy mogących prowadzić do bierności zawodowej. Projekt skierowany jest do pracownic/ków zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze minimum 0,5 etatu.

Projekt skierowany jest łącznie do 125 pracownic/ków jednostek organizacyjnych Powiatu Częstochowskiego funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.

 

      

 

 

W ramach projektu zaplanowano:

·         Działania świadomościowe – Szkolenia dla pracownic/ków Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego

       ( m.in.: Szkolenie „Profilaktyka zdrowotna- zapobieganie przeciążeniom układu

       mięśniowo-szkieletowego w pracy w DPS”, Ergonomia pracy z komputerem wraz z

       profilaktyką wzroku”, „Psychologia pracy w jednostkach pomocy społecznej radzenie

       sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”.

 

·      Działania prewencyjne- Doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego – ( doposażenie stanowisk pracy pracownic/ków Pomocy Społecznej nastąpi zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Pomocy Społecznej Powiatu Częstochowskiego)

 

Projekt realizowany jest w okresie: 01.10.2020 r. – 28.02.2022 r.