Drogi scaleniowe w Lubojnie i Lubojence

9 sierpnia 2022 r. odbyło się przekazanie terenu robót budowlanych obejmujących przebudowę, wydzielanych w ramach postępowania scaleniowego, dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Lubojna, Lubojenka (gmina Mykanów). Wykonawcą tych prac będzie firma BITUM Sp. z o.o., a nadzór inwestorski objął Konrad Zymek. 

Podczas przekazania terenu robót obecni byli: Małgorzata Kuk - Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego 

w Częstochowie, Joanna Drobina – Inspektor w Wydziale GN prowadząca merytorycznie sprawy z zakresu scaleń gruntów, Anna Wojtasik – Wydział GN, Andrzej Przybylski – Konsultant projektu scalenia, Andrzej Bzdon – przedstawiciel wykonawcy robót drogowych, Konrad Zymek – Inspektor nadzoru nad robotami drogowymi, Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów oraz przedstawiciele urzędu gminy i radni Gminy Mykanów. 

Przedmiotowe prace prowadzone są w zakresie operacji typu „Scalanie gruntów” realizowanej w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.