Po raz kolejny Starosta Częstochowski i jego służby dowiodły swojej czujności i skuteczności- dodatkowo pozyskano ponad 9 milionów złotych.


 

W ramach przygotowania i złożenia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego wniosków o przyznanie pomocy finansowej na scalanie gruntów w ramach PROW 2014-2020, celem realizacji zagospodarowania poscaleniowego przyjęta została wartość około 1200 euro na 1 ha scalanych gruntów. Posiłkując się kosztorysami, sporządzonymi w ramach opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie gruntownej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych dla obiektu Zwada, Zberezka, Śliwaków gmina Kłomnice jak również biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników scalenia i konieczność zastosowania parametrów technicznych zgodnych z obowiązującymi wymogami w zakresie przebudowy dróg transportu rolnego, w 2020 roku dokonano ponownej analizy kosztów prac związanych z zagospodarowaniem poscaleniowym, określonych w umowach o przyznaniu pomocy finansowej na scalanie gruntów dla wszystkich obiektów.

W związku z czym sporządzono kalkulacje kosztów oparte na aktualnych cenach rynkowych, z których wynika, że przyznana obecnie pomoc finansowa na zagospodarowanie poscaleniowe gruntów odbiega od aktualnych potrzeb projektów.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Częstochowski zwrócił się do Marszałka Województwa Śląskiego z prośbą o odpowiednie zwiększenie środków finansowych na zagospodarowanie poscaleniowe. Wnioski Starosty zostały zaakceptowane, w wyniku, czego w dniu 28 stycznia 2021 r. podpisano aneksy do umów o przyznaniu pomocy na operacje typu „Scalanie gruntów” realizowane przez Powiat Częstochowski w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Łączna kwota dofinansowania dla wszystkich czterech obiektów scaleniowych na prace związane
z przebudową dróg transportu rolnego wyniesie 9.481.994,00 zł.