Powrót

Współpraca z organizacjami pozarządowymi


USTAWA Z 1989 R. PRAWO O STOWARZYSZENIACH
Ważne zmiany obowiązujące od 20 maja 2016 r .                         
 
W dniu 25 września 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1923).
Uchwalona ustawa wyszła naprzeciw zgłaszanym od lat przez organizacje pozarządowe postulatom zmian prawnych ułatwiających zakładanie i funkcjonowanie osób prawnych jakimi są stowarzyszenia.
Do najistotniejszych zmian wprowadzanych ustawą należy:

·        przyznanie stowarzyszeniom uprawnienia do reprezentowania w zakresie swoich celów statutowych interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej (art. 1 ust. 2);

·        przesądzenie możliwość zatrudniania (art. 2 ust. 3) i wynagradzania członków zarządu stowarzyszenia za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją w organizacji (dodano art. 10 ust.1 pkt 5a). Wynagradzanie członków zarządu będzie możliwe, tylko wówczas kiedy statut stowarzyszenia wyraźnie taką możliwość będzie przewidywał;

·        zredukowanie minimalnej liczby członków założycieli stowarzyszenia z 15 do 7 członków. Zmiana ta ułatwi proces tworzenia nowych stowarzyszeń oraz, co istotne, ułatwi funkcjonowanie już istniejących (art. 9);

·        wprowadzenie wymogu określenia w statucie warunków jakie muszą być spełnione aby terenowa jednostka organizacyjna mogła uzyskać osobowość prawną, jeżeli taką możliwość przewiduje statut (dodano art. 10a);

·        składanie wniosku o wpis stowarzyszenia do KRS przez Zarząd, wybrany na walnym zebraniu założycielskim a nie przez komitet założycielski (art. 12);

·        uchylenie zapisu o 3 miesięcznym terminie rozpoznania wniosku o rejestrację stowarzyszenia przez sąd rejestrowy oraz zniesienie obowiązku opiniowania statutu stowarzyszenia przez organ nadzoru (art. 13 uchylony);

·        doprecyzowanie, że za czynności niezbędne do rozpoczęcia działalności przez stowarzyszenie dokonane przed jego wpisem do KRS, członkowie zarządu odpowiadają wobec osób trzecich solidarnie (art. 17 ust. 2);

·        zwolnienie z opłat sądowych postępowania w sprawach o wpis do KRS /było 250 zł/ lub zmianę wpisu /było 150 zł/ (art. 17 ust. 3);

·        przyznanie stowarzyszeniom zwykłym zdolność prawnej, jednocześnie określając zakres odpowiedzialności za zaciągane zobowiązania oraz warunki ich zaciągania (dodano w art. 40 ust. 1a-1c);

·        wprowadzenie ewidencje stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez organ nadzoru [starostę/prezydenta właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia] (dodano art. 40a).

·        rozszerzenie możliwości  finansowania swojej działalności przez stowarzyszenia zwykłe oprócz składek członkowskich również z darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, z ofiarności publicznej, a także będą mogły na ogólnych zasadach uzyskiwać dotacje oraz prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego (art. 42 ust. 2, 3);

 

Ponadto:

  art. 8 ustawy zmieniającej, daje stowarzyszeniom 24 miesiące (od 20 maja 2016 r.) na niezbędne dostosowanie statutów do nowych zapisów.

   art. 10 ustawy zmieniającej daje również 24 miesiące stowarzyszeniom zwykłym na uzyskanie wpisu do ewidencji prowadzonej przez organ nadzoru. BRAK WPISU SKUTKUJE ROZWIĄZANIEM STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO Z MOCY PRAWA.
Poza zmianami dotyczącymi Prawa o stowarzyszeniach, znowelizowane zostały również ustawy: o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawa o szkolnictwie wyższym i Kodeksu wyborczego. Są to głównie konsekwencje wprowadzonych zmian.
                                                                                                                                 TK.
 
 
Więcej informacji w poradniku organizacji pozarządowych     
http://poradnik.ngo.pl/
 
 
Pliki do ściągnięcia
 • 1. formularz zgloszenia do komisji 2017
 • 2. nabor do komisji 2017 ogloszenie
 • 3. Wykaz fundacji
 • 4. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2017r.
 • 5. formularz konsultacji
 • 6. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie kultury fizycznej w 2014 r.
 • 7. Uchwała - rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2016 roku
 • 8. rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie szkolenia sportowego w 2015 roku
 • 9. wypoczynek.konkurs.3 2016r
 • 10. Wykaz OSP w powiecie
 • 11. Ewidencja UKS
 • 12. Wykaz stowarzyszeń
 • 13. Ewidencja KS
 • 14. Uchwała nr XXXIII/286/2009 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 3 grudnia 2009 roku
 • 15. Uchwała nr II/15/2010 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 grudnia 2010
 • 16. Projekt Fundacji Arteria
 • 17. Zaproszenie do konsultacji
 • 18. Ankieta rekrutacyjna
 • 19. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Częstochowskiego z organizacjami pozarządowymi
 • 20. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011
 • 21. Konsultacje społeczne Programu
 • 22. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 r.
 • 23. Spotkania w sołectwach - Korwinów
 • 24. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 r
 • 25. Wieloletni Program Współpracy Samorządu Powiatu Częstochowskiego z NGO projekt
 • 26. rozstrzygnięcie konkursu- inf. na stronę2013
 • 27. wypoczynekkonkurs2013
 • Ściągnij wszystkie


 • Odwiedzono: 1023 razy
  Tagi:
  Czytano: 7224 razy
  Dodane przez: Administrator
  Dodane: 8 Lipca 2011, zmienione: 15 Listopada 2018
   

  Wydarzenia
  W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
  Kampania edukacyjna ukierunkowana na poprawę bioróżnorodności
  Badanie plonów niektórych ziemiopłodów rolnych
  • Badanie plonów niektórych...
  • Urzędu Statystycznego w Katowicach informuje o przeprowadzanym w dniach 5 – 20 listopada 2018 r. Badaniu plonów...
  Krajowy trening sprawności syren alarmowych
  TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
  Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
  XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Kolejne miliony na drogi
  • Kolejne miliony na drogi
  • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
  Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
  Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
  II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

  Dane kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9,
  42-217 Częstochowa

  tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
  e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

  Mapa dojazdu:

  Wyświetl większą mapę
  Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
  Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

  strony www | kraków | freshweb.pl