Powrót   |   aktualności z powiatu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2019 r.

Opublikowano: 2019-02-06


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z póź.zm.) Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu  Częstochowskiego  -„Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2019”.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Powiat wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztówwykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 –  22.000  zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2019 –  35.000  zł
 

A.    Podstawowe dane dotyczące zadania.
 
1) Cele zadania:

-          zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

-          propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-          upowszechnianie turystyki i rekreacji .

 
2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

-          organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki

 

3) Beneficjenci zadania:
-  dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.
 

4) Termin realizacji zadania: od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 r.

 

5)  Koszty pokrywane z dotacji:

a)      koszty bezpośrednie:
- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
- obsługa medyczna i techniczna,
- ubezpieczenie uczestników.
 

b) koszty pośrednie (do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
- obsługa księgowa i administracyjna,
- opłaty pocztowe, telefoniczne,
- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,
 
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki :

1)      złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2)      posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania.

3)      posiadać własny rachunek bankowy.

4)      posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.
 
2. Termin i sposób składania ofert:

1)      kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 26 lutego 2019 roku do  godz. 15.00, w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9,  42-217 Częstochowa, pokój 3 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2019” (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty).

2)      Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

3)      Oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e. 

4)      Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5)      Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

-          aktualnyodpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

-          statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji starosty częstochowskiego.

 
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
 

1)      rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)      oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

3)      przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)      merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)      zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, 

d)     zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem, 

e)      ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności,

f)       ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g)      udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h)      zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
 

4. W 2018 roku udzielono wsparcia dwóm organizacjom pozarządowym  na    organizację zadania pod nazwą  „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”:
    1)Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie -  kwota dotacji  11 000 zł
    2)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości - kwota dotacji  11 000 zł
 
 
 
C. Postanowienia końcowe:
 
1. Zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

 
1) Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.
 
2) Kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(Dz.U. z 2018 r., poz. 1986z późn. zm.)
 
Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu (tel.34 322 91 42);     e-mail: karol.ostalski.@czestochowa.powiat.pl).
 
 
Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 17 sierpnia 2016 r.roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).
 
 
 

Uchwała  Nr …/2019

 Zarządu Powiatu Częstochowskiego

 z dnia 09.902.2019 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu  Częstochowskiego w  dziedzinie turystyki i wypoczynku.
 
Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z póź.zm.) uchwala się co następuje:
 

§ 1
 
Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego  – „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2019”.
 

§ 2
Tekst ogłoszenia stanowi załącznik do uchwały.
 

§ 3
 
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Częstochowskiemu.
 

§ 4
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Zarząd Powiatu                                           
1. Krzysztof Smela     - Starosta -Przewodniczący Zarządu
2. Jan  Miarzyński      - Wicestarosta
3. Henryk  Kasiura     - Członek Zarządu
4. Adam Morzyk        - Członek Zarządu 
5. Gwidon Jelonek     - Członek Zarządu     
 Skomentuj artykuł

Czytano: 320 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 6 Lutego 2019, zmienione: 23 Kwietnia 2019
 
Aktualności więcej

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
Dzień Sołtysa w Starostwie
 • Dzień Sołtysa w Starostwie
 • 16 i 17 kwietnia na zaproszenie Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli do Starostwa przybyło blisko 130 Sołtysów reprezentujących...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl