Powrót   |   aktualności z powiatu

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert nieodpłatnej pomocy prawnej

Opublikowano: 2017-11-08


Zarząd Powiatu Częstochowskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na  powierzenie   realizacji   zleconego   zadania   administracji   rządowej  z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018roku


I.                    Informacje ogólne
1.  Zarząd Powiatu Częstochowskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  24  kwietnia  2003  roku o działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie  (Dz.  U. z  2016  r.  poz.  1817 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018roku.

2.  Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla ZarząduPowiatu.
3.  Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.
 

II.                 Warunki jakie muszą spełnić kandydaci

1.  Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego   i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwawarunki:

1)                   nie reprezentują organizacji  pozarządowych  lub  podmiotów  biorących  udział  wkonkursie,

2)                   nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co dobezstronności.
2.  Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) nie zachodzą przesłanki   do wyłączenia ich z prac komisji.

3.  Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularzzgłoszeniowy.
 

III.              Zadania komisji konkursowej

1.  Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale Nr 658/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ichoceny.

2.  W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu  obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Wydział Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu.

3.  Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszymposiedzeniu.
4.  Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
 

IV.              Miejsce i termin złożenia formularzy zgłoszeniowych

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie załączonego formularza. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Organizacje pozarządowe – komisja konkursowa” do dnia 17 listopada 2017 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu w Starostwie Powiatowym   w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w pok. nr 126 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9 w pok. nr 126. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 14 listopada 2016 r. nie będąrozpatrywane.
 
 

 
Pliki do ściągnięcia
 • 1. formularz zgloszenia
 • Ściągnij wszystkie

 • 
  Skomentuj artykuł

  Czytano: 1618 razy
  Dodane przez: Patryk Jeziak
  Dodane: 8 Listopada 2017, zmienione: 17 Czerwca 2019
   

  Wydarzenia
  W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
  Co z drogami w regionie częstochowskim?
  Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
  Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. "Aktywna wieś"
  • Program aktywizacji zawodowej...
  • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informują, że od 5 czerwca 2019 r. do wyczerpania środków...
  TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
  Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
  XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Kolejne miliony na drogi
  • Kolejne miliony na drogi
  • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
  Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
  Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
  II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

  Dane kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9,
  42-217 Częstochowa

  tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
  e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

  Mapa dojazdu:

  Wyświetl większą mapę
  Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
  Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

  strony www | kraków | freshweb.pl