Powrót

Zdrowie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie jest jednostką organizacyjną wykonującą zadania Powiatu zawarte min. w ustawie o pomocy społecznej, ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 
PCPR udziela wsparcia w szczególności rodzinom zastępczym i ich wychowankom, pełnoletnim wychowankom placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osobom niepełnosprawnym w zakresie zadań i środków PFRON.
Jednocześnie w ramach PCPR prowadzony jest:

·          Punkt Interwencji Kryzysowej, który świadczy pomoc psychologa, prawnika i pracownika socjalnego min. dla ofiar przemocy domowej oraz osób znajdujących się w kryzysie. Specjaliści dyżurują cztery razy w miesiącu w I, II i IV wtorek miesiąca godzinach od 16.00 do 18.00 oraz w II sobotę miesiąca od godziny 10.00 do 13.00. Osoby korzystające z pomocy mają zapewnioną dyskrecję.

·          Mieszkanie chronione dla  pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych.
 
            PCPR sprawuje nadzór nad trzema domami pomocy społecznej: w Lelowie, Turowie i Blachowni oraz Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą w Blachowni i Domem Dziecka w Chorzenicach oraz Warsztatem Terapii Zajęciowej w Koniecpolu.
            Od roku 2008 r. realizowany jest projekt systemowy pt: "Dobry start. Promowanie aktywnej integracji społecznej i zawodowej w powiecie częstochowskim", współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny adresowany do pełnoletnich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych.
 

1.        Dom Pomocy Społecznej w Blachowni ul. Sienkiewicza 6 jest przeznaczony dla 158 osób przewlekle psychicznie chorych obojga płci. Dzięki współpracy i wsparciu finansowemu Lion Club Solbjerg z Danii został wybudowany jeden z pawilonów. Prawie wszyscy mieszkańcy zajmują jedno i dwuosobowe, przestronne pokoje, z łazienką. Powiat częstochowski decyzją Wojewody Śląskiego w 2007 r. uzyskał zezwolenie na prowadzenie DPS w Blachowni.

 

2.        Dom Pomocy Społecznej w Lelowie przy ul. Szczekocińskiej 19dysponuje 100 miejscami przeznaczonymi dla kobiet i mężczyzn przewlekle psychicznie chorych i jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy zajmują jedno lub dwu osobowe pokoje posiadające własny węzeł sanitarny. Dom zapewnia szerokie usługi medyczno-rehabilitacyjne oraz opiekuńczo-terapeutyczne. Opiekę medyczno-rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną zapewnia personel posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Pracownicy starają się utrzymywać i rozwijać więzi z rodzinami mieszkańców poprzez kontakt listowny i bezpośrednie wizyty członków ich rodzin. Powiat częstochowski decyzją Wojewody Śląskiego w 2007 r. uzyskał zezwolenie na prowadzenie DPS  w Lelowie.

 

3.        Dom Pomocy Społecznej  w Turowie przy ul. Joachimowskiej 85 powstał w roku 1988. Obecnie zamieszkuje go 57 osób. Ma charakter domu koedukacyjnego, z przeznaczeniem dla osób w podeszłym wieku. Dom jest miejscem pobytu stałego. Czas wolny mieszkańcy spędzają uczestnicząc w zajęciach terapeutycznych, imprezach kulturalno-oświatowych, pracach na działce, opiekując się zwierzętami. W 2009 r. Wojewoda Śląski wydał zezwolenie na prowadzenie przez powiat częstochowski DPS w Turowie.

 

4.        Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachownifunkcjonuje od 1.01.2009 r. powstała wskutek reorganizacji Domu Dziecka we Wrzosowej, który istniał od 1974 r. W skład placówki wchodzą 3 Mieszkania dla Dzieci w Blachowni oraz 2 oddziały w Częstochowie („Sosenka” i „Skałka”)

       Jest Placówką wielofunkcyjną, tzn. socjalizacyjną i interwencyjną. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne i społeczne dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Uczy dzieci samodzielności, właściwego pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, oraz dysponowania własnym budżetem.

 

5.        Dom Dziecka w Chorzenicachjest placówką wielofunkcyjną (socjalizacyjną i interwencyjną) zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 45 dzieci. Placówka funkcjonuje w oparciu o tzw. „system rodzinkowy” (3 rodzinki po 15 dzieci), mający na celu właściwe przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia się w przyszłości. Dzieci w każdej rodzince wraz z wychowawcami przygotowują posiłki, dbają o porządek pokoi, uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe, warunki do rozwoju intelektualnego i swoich zainteresowań.

6.        Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecpolu funkcjonuje od 1996 r. Jest placówką pobytu dziennego dla 30 osób niepełnosprawnych intelektualnie, które są niezdolne do pracy. Zajęcia w Warsztacie prowadzone są zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji terapii przygotowanym dla każdego uczestnika. Terapię realizuje się w 6 pracowniach: kroju i szycia, plastycznej, gospodarstwa domowego, ceramicznej, stolarskiej i rehabilitacyjnej.

 

 

 

 

Zapraszamy na stronę Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

http://czestochowa.powiat.pl/pcpr/Odwiedzono: 1023 razy
Czytano: 7297 razy
Dodane przez: Administrator
Dodane: 8 Lipca 2011, zmienione: 16 Czerwca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Co z drogami w regionie częstochowskim?
Gminna Olimpiada Przedszkolaków w Lelowie
Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl