Powrót   |   aktualności dla turysty

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w dziedzinie turystyki i wypoczynku w 2018 r.

Opublikowano: 2018-06-06


Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450). Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  Powiatu  Częstochowskiego  -„Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2018”.

Konkurs jest adresowany do podmiotów wymienionych w art. 11 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Starostwo wspiera finansowo zadanie.

Wysokość dotacji do 50% kosztówwykonania zadania

Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2017 –  30.000  zł
Wysokość środków przeznaczona na zadanie w roku 2018 –  32.000  zł
 

A.   Podstawowe dane dotyczące zadania.
 
1) Cele zadania:

-         zapewnienie bezpiecznych warunków wypoczynku dla dzieci i młodzieży
z powiatu częstochowskiego w okresie wakacji letnich,

-         propagowanie wśród dzieci, młodzieży aktywnych form spędzania wolnego czasu   dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-         upowszechnianie turystyki i rekreacji .

 
2) Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania:

-         organizacja wypoczynku w formach wyjazdowych: kolonie, obozy, biwaki, wycieczki

 

3) Beneficjenci zadania:
-  dzieci i młodzież  z terenu powiatu częstochowskiego.
 

4) Termin realizacji zadania: od 27 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

 

5)  Koszty pokrywane z dotacji:

a)    koszty bezpośrednie:
- transport, wyżywienie, zakwaterowanie,
- obsługa medyczna i techniczna,
- ubezpieczenie uczestników.
 
 

b) koszty pośrednie(do 10% wartości udzielonej dotacji ogółem):
- obsługa księgowa i administracyjna,
- opłaty pocztowe, telefoniczne,
- zakup niezbędnych materiałów i urządzeń biurowych,

 

 
B. Zasady i warunki przyznania dotacji:
 
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizację zadań powinny spełniać następujące warunki :

1)    złożyć w terminie poprawnie i w sposób czytelny wypełnioną ofertę, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

2)    posiadać kadrę o stosownej wiedzy, kwalifikacjach i doświadczeniu oraz odpowiednie warunki bazowe i techniczne do realizacji zadania.

3)    posiadać własny rachunek bankowy.

4)    posiadać osobowość prawną lub upoważnienie jednostki nadrzędnej, posiadającej osobowość prawną do złożenia oferty i podpisania umowy, do dysponowania środkami finansowymi oraz do ich rozliczenia.
 
2. Termin i sposób składania ofert:

1)    kompletne oferty, wraz z załącznikami należy składać, w nieprzekraczalnym terminie do 27 czerwca 2018 roku do  godz. 15.00, w Starostwie Powiatowym ul. Sobieskiego 9,  42-217 Częstochowa, pokój 3 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres z dopiskiem na kopercie „Konkurs ofert - wypoczynek lato 2018” (o terminie nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu oferty).

2)    obowiązujący formularz oferty i sprawozdania znajduje się w rozporządzeniu MPiPS z dnia 19 sierpnia 2016 r. roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016r. poz.1300).

3)    oferty powinny być podpisane przez osobę/y  uprawnioną/e. 

4)    każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność
z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

5)    do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

-         aktualnyodpis z Krajowego Rejestru Sądowego,  a w przypadku podmiotów nie wpisanych do KRS, inny dokument stanowiący o podstawie działalności danego podmiotu,

-         statut podmiotu, w przypadku złożenia innego dokumentu niż odpis z KRS lub wyciąg z ewidencji starosty częstochowskiego.
 

 
3. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:
 

1)    rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie 7 dni od daty zakończenia zbierania ofert.

2)    oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.

3)    przy ocenie oferty brane będzie pod uwagę:

a)     merytoryczna ocena projektu i jego zgodność z celami zadania,

b)    zapotrzebowanie społeczne na usługi świadczone w ramach projektu,

c)     ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot, przy uwzględnieniu doświadczenia podmiotu w realizacji tego zadania, realności wykonania zadania, 

d)    zasięg terytorialny oferty, liczba osób objętych projektem, 

e)     ocena kalkulacji kosztów zadania pod kątem ich celowości, oszczędności,

f)      ocena dotychczasowego wykonania i rozliczenia zadań zleconych organizacji,

g)     udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

h)    zgodność tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 
 

4. W 2017 roku udzielono wsparcia trzem organizacjom pozarządowym                        

      na    organizację zadania pod nazwą  „Wypoczynek dzieci i młodzieży - lato 2017”:

    

     1)Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie -  kwota dotacji  10 000 zł

 

2) KS „DRAGON”  w Janowie  - kwota dotacji  5 000 zł

 

3)Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości -
         kwota dotacji  5 000 zł
      
    4) UKS Junior Wrzosowa - kwota dotacji 5 000 zł
 
    5) Stowarzyszenie Taneczne Zorba Mykanów - kwota dotacji 5 000 zł

 
 
C. Postanowienia końcowe:
 

1)         zastrzega się możliwość nie rozstrzygnięcia konkursu bez prawa do odwołania.

 

2)  podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia  sprawozdania merytorycznego i finansowego z jego wykonania.
 

3)  kwota dotacji winna być wydatkowana w trybie ustawy z dnia trybie ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych        (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579)Skomentuj artykuł

Czytano: 1811 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 6 Czerwca 2018, zmienione: 17 Czerwca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Co z drogami w regionie częstochowskim?
Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. "Aktywna wieś"
 • Program aktywizacji zawodowej...
 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informują, że od 5 czerwca 2019 r. do wyczerpania środków...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl