CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |   aktualności dla obywatela

Zarząd Powiatu w Częstochowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Opublikowano: 2017-03-08


Zarząd Powiatu w Częstochowie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Tkacka 5, 42-200 Częstochowa


Do konkursu może przystąpić :
 
1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania 
a) ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela w danej placówce;
b) ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
d) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu uzyskał:
-co najmniej dobrą ocenę pracy w szkole lub 
-pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
-w przypadku nauczyciela akademickiego –pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;
e) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonania pracy na stanowisku kierowniczym;
f) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm. ), a w przypadku nauczyciela akademickiego karą dyscyplinarną o której mowa w art. 140  ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku –Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn.zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
g) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
i) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 z późn. zm.)
 
2.  Osoba niebędąca nauczycielem, która  spełnia łącznie następujące wymagania:
 
a) posiada obywatelstwo polskie , z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej , państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
b) ukończyła studia magisterskie,
c) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w tym co najmniej dwuletni staż pracy na
    stanowisku kierowniczym,  
d) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
e) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
    publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
f) spełnia wymagania określone w pkt 1:lit b), lit.e). lit.g), lit.i)
 
3. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych oraz nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881, z późn. zm.), spełniający wymagania określone w  pkt. 1 ogłoszenia z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego
 
Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1)   uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2)   poświadczoną przez kandydata za zgodność oryginałem kopię dowodu osobistego lub
innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo
kandydata;
 

  3)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-   stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela
-   stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego;
-   staż pracy, w tym  staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby
    niebędącej nauczycielem;
  4)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów   
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy , o którym mowa w pkt. 3;
 
5)  oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego  z zakresu zarządzania oświatą.
 

6)     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 

7)     oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 

8)     oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 

9)     oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa art. 31 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 168 z późn. zm);
 

10)  Oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7  ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia                              18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U z 2016 r. poz. 1721, ze zmianami)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
 

11)  oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;
 

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 
 

13)  oświadczenie , że kandydat nie był karany kara dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku –Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2016 r. poz. 1379, z późn.zm) lub art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie wyższym( Dz .U z 2016 r. poz. 1842 z późn.zm) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 
14)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych- w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym i telefonem kandydata z dopiskiem  „KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA POWIATOWEJ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CZĘSTOCHOWIE”
 
na adres:Starostwo Powiatowe w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa,
 
Pokój nr 3 -parter
 
w terminie  do 31 marca 2017 roku  do godziny 15.00
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Częstochowie.
 
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie
Pliki do ściągnięcia
 • 1. uchwala
 • 2. zalacznik
 • Ściągnij wszystkie

 • 
  Skomentuj artykuł

  Czytano: 886 razy
  Dodane przez: Patryk Jeziak
  Dodane: 8 Marca 2017, zmienione: 25 Czerwca 2018
   

  Wydarzenia
  W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
  Zarząd Powiatu z absolutorium
  • Zarząd Powiatu z absolutorium
  • Przy 21 głosach za i 3 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
  Zapraszamy na jubileusz 100-lecia OSP w Borownie i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
  Z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infratruktury
  TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
  Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
  XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Kolejne miliony na drogi
  • Kolejne miliony na drogi
  • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
  Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
  Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
  II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

  Dane kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9,
  42-217 Częstochowa

  tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
  e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

  Mapa dojazdu:

  Wyświetl większą mapę
  Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
  Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

  strony www | kraków | freshweb.pl