Powrót   |   aktualności dla obywatela

Przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Radoszewnica

Opublikowano: 2019-02-12


Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa położonej w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 159/14 k.m. 1 o pow. 0,5094 ha uregulowanej w księdze wieczystej Nr CZ1M/00041442/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myszkowie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Nieruchomość zabudowana jest budynkiem portierni, budynkiem hali  produkcyjnej 5-nawowej, dwoma budynkami magazynowymi, w tym jeden z częścią socjalną. Wszystkie budynki nieużytkowane od lat, są w bardzo złym stanie technicznym. W budynkach znajdują się znaczne ilości śmieci. Nieruchomość z trzech stron jest ogrodzona ogrodzeniem z siatki stalowej na słupach betonowych z bramą stalową dwuskrzydłową od strony ulicy.  Aktualnie, do czasu sprzedaży nieruchomość została wydzierżawiona w celu składowania i przechowywania gotowych wyrobów konstrukcji stalowych oraz parkowania samochodów.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenów w miejscowości Radoszewnica zatwierdzonym uchwałą Nr 182/XXVII/2005 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 4.08.2005 r.  opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Śląskiego z dnia 30.09.2005 r. Nr 121, poz. 3029, nieruchomość położona jest  w terenie oznaczonym symbolem RW.2 U,P, dla którego ustalono:
 - przeznaczenie podstawowe (ponad 50% pow. działki)  tereny usług ponad podstawowych; tereny urządzeń obsługi komunikacji samochodowej; tereny rzemiosła produkcyjnego, zakłady produkcyjne i usługowe; przemysł, rzemiosło produkcyjne, składy, magazyny, bazy,
- przeznaczenie uzupełniające (mniej niż 50% pow. działki) zieleń izolacyjna, parkingi.                                                                                                                                                                                                                                     
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 73 500 zł.
Wadium wynosi kwotę 7 350 zł.
Przedmiotowa sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 23 %. 
Przetarg odbędzie się dnia 4 kwietnia  2019 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 ( II piętro, pokój nr 236).
Warunki przystąpienia do przetargu:
- wpłata wadium  w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty, przelewem na konto   Starostwa    Powiatowego   w Częstochowie Nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Częstochowie, bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się  pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:
- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,
- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w wyznaczonym  terminie, ulega przepadkowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.


Skomentuj artykuł

Czytano: 565 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 12 Lutego 2019, zmienione: 18 Czerwca 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Co z drogami w regionie częstochowskim?
Zapraszamy na ogłoszenie wyników II Powiatowego Konkursu Literackiego
Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi pn. "Aktywna wieś"
 • Program aktywizacji zawodowej...
 • Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie oraz Gminne Centrum Pracy w Koniecpolu informują, że od 5 czerwca 2019 r. do wyczerpania środków...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl