Powrót   |   aktualności dla obywatela

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Aleksandrii II, przy ul. Sosnowej, gmina Konopiska

Opublikowano: 2018-02-09


Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Aleksandrii II, przy ul. Sosnowej, gmina Konopiska, oznaczonej na mapie ewidencyjnej nr 11 jako działki nr 612/3 o pow. 0,0746 ha i nr 612/4 o pow. 0,1784 ha, uregulowanej w księdze wieczystej CZ1C/00029009/4, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Działka nr 612/3 o pow. 0,0746 hazabudowana jest murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym wybudowanym w końcówce lat pięćdziesiątych i początku lat  sześćdziesiątych XX wieku o powierzchni zabudowy 87,03 m ², oraz dwoma budynkami gospodarczymi. Częściowo ogrodzona jest siatką. Położona jest przy drodze asfaltowej. Podstawowa sieć uzbrojenia terenu to wodociąg i energia elektryczna.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 178/XXIII/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – ul. Sosnowa” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5848) teren działki nr 612/3 oznaczony jest symbolem 9MN – teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych.                                          
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 76 010,20 zł. Przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT. 
Wadium wynosi kwotę 7 601 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2018 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 ( II piętro,  pokój nr 236)
 
Działka nr 612/4 o pow. 0,1784 hajest niezabudowana. Na jej obszarze rosną drzewa owocowe, krzewy leszczyny i sosny – samosiejki. Ma dostęp do drogi publicznej asfaltowej. Położona jest częściowo za obszarem działki nr 612/3. Dostępna sieć uzbrojenia terenu to wodociąg i energia elektryczna w ulicy.
Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Konopiska Nr 178/XXIII/2012 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Aleksandria II – ul. Sosnowa” (Dz. Urz. Woj. Śląskiego poz. 5848) teren działki nr 612/4 na głębokości 60 m od drogi - ulicy Sosnowej, oznaczony jest symbolem 9MN– teren zabudowy mieszkaniowej i usług nieuciążliwych, pozostała część działki nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Konopiska, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Konopiska nr 38/VIII/15 z dnia 27 lutego 2015 r. objęta jest strefą terenów rolno – leśno – rekreacyjnych.                                      
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 53 153,80 zł.Do ceny nieruchomości  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23 %. 
Wadium wynosi kwotę 5 315 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 15 marca 2018 r. o godz. 11³° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 ( II piętro,  pokój nr 236)
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
- wpłata wadium w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty, przelewem na konto Starostwa    Powiatowego    w Częstochowie nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 w Banku Gospodarki Żywnościowej BNP Paribas S.A. Oddział w Częstochowie, bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie,
- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEJDG.
 
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się  pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:
- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,
- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie, ulega przepadkowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.


Skomentuj artykuł

Czytano: 1539 razy
Dodane przez: Andrzej Cierpiał
Dodane: 9 Lutego 2018, zmienione: 19 Kwietnia 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zapraszamy do udziału w II Powiatowym Konkursie Literackim pn.: "Koniecznie przeczytaj!"
Dzień Sołtysa w Starostwie
 • Dzień Sołtysa w Starostwie
 • 16 i 17 kwietnia na zaproszenie Starosty Częstochowskiego Krzysztofa Smeli do Starostwa przybyło blisko 130 Sołtysów reprezentujących...
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl