CEPIK-2.0

 

W dniu 13 listopada 2017r. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło System Informacyjny Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK 2.0)

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że należy  liczyć się z licznymi utrudnieniami  w zakresie:

 rejestracji pojazdów, wydawania stałych dowodów rejestracyjnych, wymiany DR, dokonywania adnotacji danych, wyrejestrowania pojazdów

i innych czynnościach.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Powrót   |   aktualności dla obywatela

Ogłaszenie pierwszego ustnego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości Skarbu Państwa

Opublikowano: 2017-06-01


Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny ograniczony na sprzedaż  nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Kolonii Brzezinach Wielkich, gmina Poczesna, oznaczonej jako działka nr 134/5 k.m. 2 o pow. 0,1689 ha, uregulowanej w księdze wieczystej CZ1C/00123219/8, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.

Ze względu na  położenie  działki (brak dostępu do drogi publicznej) do przetargu mogą  przystąpić wyłącznie właściciele, użytkownicy wieczyści sąsiednich działek nr 134/9, nr 134/10, nr  134/14,  nr 350/15,  nr 350/14, nr 350/16, nr 350/11, nr 350/10 i nr 350/5 .
Termin pisemnego zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 3 lipca 2017 r. do godz. 15ºº.
Działka posiada użytek Ba - tereny przemysłowe. Położona jest w terenie  przemysłowym po byłej Kopalni Rudy Żelaza „Szczekaczka”. W sąsiedztwie występuje kilka firm produkcyjno-usługowych oraz  tereny  niezagospodarowane przewidziane pod zabudowę  jednorodzinną. Działka ma kształt trójkąta, jest nieogrodzona. 66 % jej powierzchni utwardzona jest nawierzchnią asfaltobetonową i płytami betonowymi. Działka przylega  do terenów komunikacyjnych – drogi lokalnej i placu manewrowego. Dostęp do  działki od drogi publicznej odbywa się  ul. Muzealną, tj. przez działkę nr 134/9, będącą  własnością Skarbu Państwa,  we współużytkowaniu wieczystym.
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – strefa I obejmującą zasadniczą część sołectwa Brzeziny Kolonia, Brzeziny Nowe (w tym część miejscowości Sobuczyna) oraz  fragment sołectwa Huta Stara B, przyjętego  uchwałą Nr 77/XII/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 8 września     2015 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2015 r., poz. 4682) przedmiotowa działka położona  jest w terenie dróg publicznych klasy lokalnej oznaczonym symbolem 4KDL.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 65 432 zł. Przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku Vat. 
Wadium wynosi kwotę 6 543 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 6 lipca 2017 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 ( II piętro,  pokój nr 236).
 
Warunki przystąpienia do przetargu:
- wpłata wadium  w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty, przelewem na konto   Starostwa    Powiatowego    w Częstochowie Nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Częstochowie, bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.
 
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się  pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
Jednocześnie informuje się, że:
 Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:
- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,
- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy w wyznaczonym  
  terminie, ulega przepadkowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego         
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.


Skomentuj artykuł

Czytano: 693 razy
Dodane przez: Miłosz Kopel
Dodane: 1 Czerwca 2017, zmienione: 25 Czerwca 2018
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Zarząd Powiatu z absolutorium
 • Przy 21 głosach za i 3 wstrzymujących się, Zarząd Powiatu uzyskał absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za rok 2017.
Zapraszamy na jubileusz 100-lecia OSP w Borownie i Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Z prac Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infratruktury
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl