Powrót   |   aktualności dla obywatela

Nieruchomości Skarbu Państwa w miejscowości Kolonia Poczesna

Opublikowano: 2018-07-23


Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Kolonia Poczesna, gmina Poczesna, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 137/1 k.m. 2 o pow. 0,0633 ha uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr CZ1C/00064397/7 oraz działki nr 134/1 k.m. 2 o pow. 0,0372 ha uregulowanej w księdze wieczystej CZ1C/00104367/1, prowadzonych przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Działki przylegają do siebie, tworząc wąski pas gruntu, bez  bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Samodzielne funkcjonowanie nieruchomości  wymaga ustanowienia służebności drogi koniecznej i dostępu mediów przez tereny obce. Działki były  przedmiotem dzierżawy  i zostały zainwestowane przez byłego dzierżawcę. Nakłady te stały się własnością Skarbu Państwa. Działka nr 134/1  zainwestowana została częścią parterowego murowanego budynku gospodarczego. Działka nr 137/1  zainwestowana została częścią budynku kotłowni ze składem opału przybudowanym do budynku mieszkalnego zlokalizowanego na sąsiedniej działce,  wiatą gospodarczą, do której przylega murowana osłona na śmietnik/skład opału.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - strefa X obejmującym sołectwa: Kolonia Poczesna, Zawodzie oraz fragment sołectwa Poczesna przyjętym uchwałą nr 25/IV/15 Rady Gminy Poczesna z dnia 29 stycznia 2015 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia
12 lutego 2015 r. pod poz. 776, działka nr 134/1 położona jest w terenie oznaczony symbolem 1 PU - teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obszar szczególnego zagrożenia powodzią; działka nr 137/1 położona jest w terenie oznaczonym symbolem 1 PU - teren zabudowy produkcyjno-usługowej, obszar szczególnego zagrożenia powodzią, w części granice korytarza ekologicznego rzeki Warty,
w części ekologiczny system obszarów chronionych.
Cena wywoławcza do przetargu wynosi 22 100 zł.
Wadium wynosi kwotę 2 210 zł.
Przedmiotowa sprzedaż podlega zwolnieniu z podatku VAT. 
Przetarg odbędzie się dnia 12 września  2018 r. o godz. 10°° w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 ( II piętro, pokój
nr 236).

Warunki przystąpienia do przetargu:
- wpłata wadium  w pieniądzu powinna nastąpić w taki sposób, aby umożliwiała komisji  przetargowej stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem,
że dokonano wpłaty, przelewem na konto   Starostwa    Powiatowego   
w Częstochowie Nr konta 28 2030 0045 1110 0000 0185 2010 w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział w Częstochowie, bądź  w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
- posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
- posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej w CEIDG.
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się  pełnomocnictwem szczególnym potwierdzonym notarialnie.
Jednocześnie informuje się, że wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który:
- nie wygrał przetargu, zostanie zwrócone,
- wygrał przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,
- nie stawił się bez usprawiedliwionej przyczyny do zawarcia umowy
w wyznaczonym  terminie, ulega przepadkowi.
Koszty aktu notarialnego ponosi nowonabywca.
Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego 
w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.


Skomentuj artykuł

Czytano: 713 razy
Dodane przez: Miłosz Kopel
Dodane: 23 Lipca 2018, zmienione: 21 Lutego 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Puchar Polski w Lotach Balonami w Janowie i Olsztynie
 • Puchar Polski w Lotach Balonami w...
 • Komisja Balonowa przy Aeroklubie polskim zdecydowała, że w tym roku Gminy Janów i Olsztyn, zorganizują Puchar Polski w Lotach Balonami na...
Ruszył program szczepień przeciwko wirusowi HPV
Ocena stanu bezpieczeństwa w powiecie
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl