Powrót   |   aktualności dla obywatela

Aukcja na sprzedaż 10 stosów drewna

Opublikowano: 2019-05-14


Ogłoszenie o sprzedaży składnika rzeczowego majątku ruchomego w trybie  aukcji.

Starosta Częstochowski, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, stosownie do § 8 ust.1, § 9 ust.1 i §  27 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2017 r., poz. 729) ogłasza aukcję na sprzedaż 10 stosów drewna o łącznej masie 165,19 m³ – sortyment opałowy iglasty/ liściasty, stanowiącego własność Skarbu Państwa.
 
Aukcja odbędzie się dnia 29 maja 2019 r. o godz. 1200 w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (II piętro, pokój nr 236).
 
Drewno można oglądać w miejscu jego składowania, tj. na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 9, gm. Janów,  po uprzednim telefonicznym  uzgodnieniu terminu pod nr tel. 601 434 016.
 
Cena wywoławcza wynosi:
Stos nr 1  masa drewna 8,83  m3, sortyment liściasty     - cena  1 236,48 zł,
Stos nr 2  masa drewna 59.90 m3, sortyment mieszany  - cena  7 637,76 zł,
Stos nr 3  masa drewna 7,32  m3, sortyment liściasty     - cena  1 024,80 zł,
Stos nr 4  masa drewna 15,67  m3, sortyment iglasty      - cena  1 802,28 zł,
Stos nr 5  masa drewna 12,27  m3, sortyment liściasty   - cena  1 718,08 zł,
Stos nr 6  masa drewna 26,86  m3, sortyment iglasty      - cena  3 088,44 zł,
Stos nr 7  masa drewna 14,69  m3, sortyment iglasty      - cena  1 689,12 zł,
Stos nr 8  masa drewna 5,27  m3, sortyment iglasty       - cena     606,28 zł,
Stos nr 9  masa drewna  9,94 m3, sortyment liściasty     - cena  1 392,16 zł,
Stos nr 10  masa drewna 4,43  m3, sortyment iglasty      - cena     509,68 zł.,
 
Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 8 %.
 
Wadium wynosi odpowiednio:
Stos nr 1 – 123,65 zł,
Stos nr 2  - 763,78 zł,
Stos nr 3  - 102,48 zł,
Stos nr 4  - 180,23 zł,
Stos nr 5  - 171,81 zł,
Stos nr 6  - 308,85 zł,
Stos nr 7  - 168,92 zł,
Stos nr 8  -    60,63 zł,
Stos nr 9  -  139,22 zł,
Stos nr 10 -   50,97 zł.
co stanowi 10 % ceny wywoławczej przedmiotu sprzedaży.
Warunki przystąpienia do aukcji:
- Wpłata wadium wyłącznie w gotówce w kasie Starostwa Powiatowego w Częstochowie najpóźniej przed rozpoczęciemaukcji.Kasa czynna: poniedziałek, środa, czwartek od godz. 745 do 15ºº, wtorek  od godz. 745 do 15 30, piątek od godz. 745 do 14 30. Wniesienie wymaganego wadium we wskazanym terminie i formie będzie sprawdzane podczas otwarcia aukcji (zaleca się posiadanie dowodu wpłaty).
 • posiadanie dokumentów tożsamości dla osoby fizycznej,
 • posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie
  do ewidencji działalności gospodarczej.
Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem szczególnym.
Inne informacje:
- Wadium złożone przez licytanta, który uzyskał przybicie w aukcji zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
- Wadium złożone przez licytantów, którzy nie uzyskali przybicia zostaną zwrócone niezwłocznie po zakończeniu aukcji na rachunki wskazane przez licytantów
- Postąpienie wynosić będzie nie mniej niż jeden procent ceny wywoławczej i nie więcej niż wysokość wadium.
- Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do przeprowadzenia aukcji.
- Z chwilą przybicia następuje zawarcie umowy sprzedaży przedmiotu aukcji.
- Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po udzieleniu mu przybicia, nie później niż w terminie siedmiu dni, licząc od dnia przybicia.
- Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny nabycia
i pisemnym potwierdzeniu  przez sprzedawcę i nabywcę zawarcia umowy sprzedaży.
- Zakupiony towar należy odebrać na swój koszt i swoim staraniem.
- Zastrzega się prawo do zmiany warunków aukcji albo jej odwołania bez podania przyczyny.
 
Dodatkowe informacje na temat aukcji można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa Starostwa Powiatowego  w Częstochowie, ul. Sobieskiego 9 (I piętro, pokój nr 102) lub telefonicznie pod nr tel. 34 322-92-14.  


Skomentuj artykuł

Czytano: 66 razy
Dodane przez: Patryk Jeziak
Dodane: 14 Maja 2019, zmienione: 25 Maja 2019
 

Wydarzenia
W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
Powiatowe Obchody Dnia Strażaka
Odbiór sadzonek w „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”
 • Odbiór sadzonek w „Kampanii...
 • Powiat Częstochowski zaprasza zapisanych uczestników „Kampanii edukacyjnej ukierunkowanej na poprawę bioróżnorodności”...
Zawiadomienie nr 3 o drugim zebraniu w sprawie ustalenia zasad szacunku gruntów
TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
 • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Kolejne miliony na drogi
 • Kolejne miliony na drogi
 • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

Dane kontaktowe:

Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9,
42-217 Częstochowa

tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

Mapa dojazdu:

Wyświetl większą mapę
Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

strony www | kraków | freshweb.pl