Powrót   |   aktualności z powiatu

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku

Opublikowano: 2018-11-20


Zgodnie z uchwałą Nr 882/2018 Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dnia 15 listopada 2018 r. ogłasza się otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie warunki określone w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Termin składania ofert: do dnia 7 grudnia  2018 r. do godz. 15:00 - w wersji papierowej. 
Treść ogłoszenia poniżej.
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)

ZARZĄD POWIATU CZESTOCHOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
I. Rodzaj zadań
1. ZADANIE PIERWSZE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W OLSZTYNIE.
1)W celu realizacji przez Powiat zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej gminy udostępniają Powiatowi następujące lokale  biurowe:
a) Olsztyn, jako Gmina wiodąca lokal w budynku przy ul. Piłsudskiego 9
b) Gmina Janów lokal w budynku przy ul. Częstochowskiej 1
c) Gmina Mstów lokal w budynku przy  ul. 16 – go Stycznia 14
Pomoc prawna świadczona w lokalach wymienionych w punktach b i c jest udzielana w ramach punktu w Gminie wiodącej Olsztyn.
2)Harmonogram działania w/w Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawia się następująco:
a) poniedziałek od godz. 12.00 do 16.00 ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie ul. Piłsudskiego 9 )
b) wtorek od godz. 12.00 do 16.00 ( Urząd Gminy Mstów ul. 16 – go Stycznia 14 )
c) środa od godz. 12.00 do 16.00 ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie ul. Piłsudskiego 9 )
d) czwartek od godz. 16.00 do 20.00 ( budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Olsztynie ul. Piłsudskiego 9 )
e) piątek od godz. 10.00 do 14.00 ( Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1)
3) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 63.360,00 zł w tym:
- 60.060,00 zł (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 3.300,00 zł na edukację prawną;
4) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:
- w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Etoch z siedzibą w Częstochowie, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł, nazwa zadania: Pomoc Obywatelom - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w GMINE WIODĄCEJ Olsztyn.
- 2017 roku zadanie realizowane było przez Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej Olsztyn.
W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
2. ZADANIE DRUGIE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO LUB PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W KONOPISKACH
1) W celu realizacji przez Powiat zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej gminy udostępniają Powiatowi następujące lokale  biurowe:
a) Konopiska, jako Gmina wiodąca lokal w budynku przy ul. Lipowej 5 w Konopiskach
b) Gmina Kamienica Polska lokal w budynku przy ul. Konopnickiej 12 w Kamienicy Polskiej
c) Gmina Starcza lokal w budynku przy ul. Gminnej 4
Pomoc prawna świadczona w lokalu wymienionym w punkcie b i c  jest udzielana w ramach punktu w Gminie wiodącej Konopiska.
 
2)Harmonogram działania w/w Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawia się następująco:
a) poniedziałek od godz. 9.00 do 13.00 ( Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej12)
b) wtorek od godz. 13.00 do 17.00 ( Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 )
c) środa od godz. 11.00 do 15.00 ( Urząd Gminy Kamienica Polska ul. Konopnickiej 12)
d)czwartek od godz. 11.30 do 15.30 ( Urząd Gminy Starcza ul. Gminna 4 )
e) piątek od godz. 11.00 do 15.00 ( Urząd Gminy Konopiska ul. Lipowa 5 )
 
3) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 63.360,00 zł w tym:
- 60.060,00 zł (5.005,00 zł miesięcznie) na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego bądź na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 3.300,00 zł na edukację prawną;
4) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:
- w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie Etoch z siedzibą w Częstochowie, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł, nazwa zadania: Pomoc Obywatelom - Prowadzenie Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w GMINE WIODĄCEJ Konopiska,
- w 2017 roku zadanie realizowane było przez Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w GMINIE WIODĄCEJ KONOPISKA”.
W przypadku, gdy w otwartym konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów konkursu organizacji pozarządowej powierzy się prowadzenie punktu z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.
3. ZADANIE TRZECIE: PROWADZENIE PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ W MYKANOWIE
1) W celu realizacji przez Powiat zadania w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej gminy udostępniają Powiatowi następujące lokale  biurowe:
a) Mykanów, jako gmina wiodąca lokal w budynku przy ul. Samorządowej 1 w Mykanowie
b) Gmina Kłomnice lokal w budynku przy ul. Strażackiej 20 w Kłomnicach
c) Gmina Kruszyna lokal w budynku przy ul. Kmicica 5 w Kruszynie
Pomoc prawna świadczona w lokalach wymienionych w punkcie  2 i 3 jest udzielana w ramach punktu w Gminie wiodącej Mykanów.
 
2)Harmonogram działania w/w Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej przedstawia się następująco:
a) poniedziałek od godz. 11.30 do 15.30 (Urząd Gminy Mykanów ul. Samorządowa 1)
b) wtorek od godz. 13.00 do 17.00 ( Urząd Gminy Mykanów ul. Samorządowa 1)
c) środa od godz. 11.30 do 15.30 ( Urząd Gminy Kłomnice  ul. Strażacka 20 )
d) czwartek od godz. 10.00 do 14.00( Urząd Gminy Kłomnice  ul. Strażacka 20 )
e) piątek od godz. 10.00 do 14.00 ( Urząd Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5 )
3) informacje dotyczące lokalu: lokal wyposażony będzie w podstawowe meble biurowe (zamykana szafa, biurko, krzesła), w lokalu zapewniony będzie dostęp do sieci energetycznej, telefonicznej oraz teleinformatycznej;
4) wysokość środków publicznych przeznaczona na realizację zadania: 63.360,00 zł w tym:
- 60.060,00 zł (5.005,00 zł miesięcznie) na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej,
- 3.300,00 zł na edukację prawną;
5) informacja o sposobie realizacji zadania w roku bieżącym i poprzednim:
- w bieżącym roku zadanie realizowane jest przez Stowarzyszenie ETOCH z siedzibą w Częstochowie, wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł, nazwa zadania: - Prowadzenie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w GMINE WIODĄCEJ MYKANÓW,
- w 2017 roku zadanie realizowane było przez Fundacja Studencka ”Młodzi – Młodym Częstochowa”  z siedzibą w Częstochowie 42-202 Częstochowa ul. Bór 116wysokość przyznanej dotacji: 60.725,88 zł, nazwa zadania: Nieodpłatna Pomoc Prawna w WIODĄCEJ GMINIE MYKANÓW.
 II. Warunki realizacji zadania
1. W każdym powierzonym punkcie zadanie musi być wykonane w całości w 2019 r., tj. od   1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U z 2015 r. poz. 90).
2. Organizacja co najmniej raz w roku będzie zobowiązana do wykonywania działań z zakresu edukacji prawnej zgodnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.           W trakcie roku dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian do zaproponowanych przez organizację działań w zakresie edukacji prawnej w zależności od rozpoznanych potrzeb.
3. W przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt w punktach, czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie we wszystkich punktach na obszarze powiatu częstochowskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nastąpi na żądanie Starosty Częstochowskiego. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie spowoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.
4. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa    w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), ma być zapewniona możliwość uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
5. Wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert podmiot prowadzący punkt zobowiązany będzie do realizowania zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, zwanej dalej ustawą i wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi, w tym m.in. do prowadzenia dokumentacji punktu.
6. Organizacja musi zapewnić posiadanie i podanie numeru telefonu, pod którym będzie możliwy kontakt pracowników Starostwa z osobami udzielającymi nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącymi poradnictwo obywatelskie w punkcie.
7. Organizacja umożliwi udzielanie porad za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie i zasady przygotowania oferty
1. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność statutową w sferze objętej konkursem, które spełniają łącznie następujące warunki:
w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
2) posiadają umowę lub promesę zawartą z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, która:
a) ukończyła wyższe studia prawnicze i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji gdy zachodzi konflikt interesów;
4) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej;
w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
1) posiadają co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabyte w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
2) posiadają umowę zawartą z osobą, która:
a) posiada wyższe wykształcenie,
b) ukończyła z oceną pozytywną szkolenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego albo posiada doświadczenie w świadczeniu poradnictwa obywatelskiego i uzyskała zaświadczenie potwierdzające posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie wydane przez podmiot uprawniony do prowadzenia szkolenia oraz kursu doszkalającego,
c) korzysta z pełni praw publicznych oraz ma pełną zdolność do czynności prawnych,
d) nie była karana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) dają gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:
a) poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
b) profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
4) opracowały i stosują standardy obsługi i wewnętrznego systemu kontroli jakości świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
2. W ofercie organizacja powinna przedstawić swoje propozycje działań w zakresie edukacji prawnej i związane z tym koszty w ramach przewidzianych na ten cel środków.
3. O powierzenie prowadzenia punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert, nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również ta organizacja pozarządowa, z którą starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.
4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300), w formie papierowej .
5. Wzór oferty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.czestochowa.powiat.pl
6. Oferta dla swej ważności wymaga podpisu/podpisów osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta/oferentów. Oferta powinna być podpisana w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (podpis czytelny lub opatrzony pieczątką imienną).
7. Do oferty konkursowej należy dołączyć następujące załączniki:
1) aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS nie ma tego obowiązku) lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej;
2) upoważnienie do działania w imieniu oferenta – jeżeli to wynika ze sposobu reprezentacji podmiotu oraz w przypadku, gdy ofertę podpisała/podpisały osoba/osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem – w przypadku kopii załączony dokument wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem, z aktualną datą i podpisem osoby uprawnionej. Podmiot uprawniony, który składa kilka ofert w ramach jednego konkursu, dołącza komplet wymaganych załączników do każdej oferty;
3) statut organizacji, w przypadku złożenia więcej niż jednej oferty do kolejnej oferty w miejsce statutu należy dołączyć oświadczenie o dołączeniu statutu do innej oferty;
4) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu z prowadzenia punktu na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467);
w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej:
5) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej 2-letniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem poradnictwa obywatelskiego;
6) pisemne zobowiązanie oferenta do:
a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,
c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
7) zawarte umowy z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy;
8) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę;
9) w przypadku osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy, przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania:
a) oświadczenia własne tych osób, że korzystają z pełni praw publicznych oraz mają pełną zdolność do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
b) dokumenty potwierdzające co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;
10) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej.
w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:
11) dokumenty potwierdzające spełnienie warunku posiadania co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się ze świadczeniem poradnictwa obywatelskiego, nabytego w okresie pięciu lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty lub co najmniej dwuletniego doświadczenia w wykonywaniu zadań wiążących się z udzielaniem porad prawnych, informacji prawnych lub świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa;
12) pisemne zobowiązanie oferenta do:
a) zapewnienia poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,
b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
c) przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów;
13) zawartą umowę z osobą uprawnioną zgodnie z art. 11 ust. 3a ustawy do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
14) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania, z którymi podpisano umowę;
15) oświadczenia własne osób przewidzianych do realizacji przedmiotowego zadania o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu zdolności do czynności prawnych oraz, że nie były karane za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
16) dokument opisujący standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
8. Organizacja pozarządowa, w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.
9. Dołączone załączniki powinny być oryginalne lub potwierdzone za zgodność z oryginałem. Załączniki dla swej ważności muszą być opatrzone datą oraz podpisami uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób (w przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów).
IV. Termin i miejsce składania ofert
1. Oferty realizacji zadań objętych konkursem należy złożyć w wersji papierowej, w następujący sposób:
1) do dnia 7 grudnia 2018 r. do godz. 15.00 – wersję papierową oferty (wygenerowaną jako PDF) opatrzoną datą i podpisem/podpisami osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z wymaganymi w wersji papierowej załącznikami.
2. Wersję papierową oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie opatrzonej nazwą oferenta z adnotacją „Konkurs ofert – prowadzenie punktu w ………………………… w zakresie ………………………” (w miejscach oznaczonych należy wskazać miejscowość oraz zakres, tj. nieodpłatna pomoc prawna lub poradnictwo obywatelskie) w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Częstochowie, ul. Jana III Sobieskiego 9, 42-217 pok.3 Częstochowa (w przypadku ofert wysłanych drogą pocztową lub kurierską decyduje data wpływu do Starostwa).
3. W przypadku kilku ofert, każdą ofertę należy złożyć w oddzielnej kopercie wraz z kompletem załączników.
Strony oferty powinny być spięte lub zszyte w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty i posiadać spis zamieszczonych według kolejności w niej dokumentów
 
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oferty niezgodne ze wzorem, złożone po terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Złożone oferty będą podlegały ocenie formalnej i merytorycznej przeprowadzonej na podstawie kart oceny ofert, których wzory zostały określone przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego i opublikowane są na stronie powiatowej https://czestochowa.powiat.pl w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna.
4. W zadaniu 1 i 2 w pierwszej kolejności będą rozpatrywane tylko oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (zarówno pod względem formalnym
i merytorycznym), dopiero w sytuacji, gdy nie wpłynęła żadna oferta na powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego albo żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów konkursu zostaną ocenione oferty dotyczące prowadzenia punktu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
5. Przyjmuje się następujące kryteria oceny:
1) kryteria oceny formalnej:
a) ofertę złożono w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym,
b) ofertę złożył uprawniony podmiot (działalność statutowa oferenta zgadza się z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu),
c) proponowane zadanie jest zgodne z zakresem konkursu – wpisuje się w rodzaj i okres realizacji zadania,
d) ofertę złożono na właściwym wzorze oferty realizacji zadania publicznego,
e) formularz oferty został wypełniony w wymaganych polach,
f)  oferta została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,
g) oferta posiada wymagane załączniki (do oferty w wersji papierowej dołączono wymagane dokumenty);
2) kryteria oceny merytorycznej:
a) zakładane rezultaty realizacji zadania (0-3 pkt),
b) planowane działania w zakresie realizacji zadania, w tym np. atrakcyjność i trafność planowanych działań (0-3 pkt),
c) spójność opisu działań z harmonogramem (0-3 pkt),
d) kwalifikacje i/lub doświadczenie osób zaangażowanych w realizację zadania  (0-3 pkt),
e) budżet zadania - realność kosztów i poprawność ich wyliczeń (0-3 pkt),
f) zasoby rzeczowe i osobowe związane z realizacją zadania (0–3 pkt),
g) doświadczenie organizacji w realizacji zadań podobnego rodzaju (0–5 pkt);
3) kryteria oceny końcowej -  uśredniona wartość punktowa oceny merytorycznej (od 0 do 23 pkt),
6. W trakcie oceny formalnej, w przypadku stwierdzenia braków formalnych w ofercie, dopuszcza się możliwość wezwania oferentów do ich usunięcia w terminie 3 dni roboczych, tylko i wyłącznie w następujących sytuacjach:
- gdy wszystkie oferty dotyczące preferowanego zakresu świadczeń w danym punkcie podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych lub w przypadku,
- gdy w konkursie ofert nie wpłynęła żadna oferta na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (dotyczy punktu w Olsztynie i w Konopiskach), a wszystkie złożone oferty na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej w tych punktach podlegałyby odrzuceniu z przyczyn formalnych.
Lista ofert zawierających braki formalne wraz z wezwaniem do ich usunięcia zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz na stronie https://czestochowa.powiat.pl. Przewidywany termin upublicznienia listy – do 31 listopada 2018 r.
Dopuszcza się możliwość wyznaczenia dodatkowego terminu na uzupełnienie ofert, w szczególności w przypadku, gdy żadna z rozpatrywanych ofert na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego nie spełni wymogów konkursu.
7. Po ocenie formalnej nastąpi przekazanie ofert do oceny merytorycznej do właściwej komisji konkursowej.
8. Komisja konkursowa po dokonaniu oceny formalnej, przeprowadzi ocenę merytoryczną.   W trakcie oceny, w uzasadnionych przypadkach, komisja konkursowa będzie mogła wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień. Efektem przeprowadzonych czynności będzie wydanie opinii do ocenianych ofert i przedstawienie jej Zarządowi Powiatu Częstochowskiego.
9. Na wynik oceny formalnej i merytorycznej nie będą miały wpływu oczywiste pomyłki pisarskie polegające w szczególności na niezamierzonym przekręceniu, opuszczeniu wyrazu, błędzie pisarskim lub mającym postać innej niedokładności przypadkowej.
VI. Rozstrzygnięcie konkursu
1. Decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Częstochowskiego. w formie uchwały, biorąc pod uwagę opinię komisji konkursowej. Uchwała będzie podstawą do zawarcia z podmiotami, których oferty będą wybrane w konkursie, pisemnych umów szczegółowo określających warunki i termin realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji.
2. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 14 grudnia 2018r. Informacja o wyborze ofert wraz ze wskazaniem wysokości przyznanych środków publicznych zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej https://czestochowa.powiat.pl w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna, oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie.
3. Warunkiem przekazania dotacji będzie zawarcie umowy z zachowaniem formy pisemnej według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.). Wzór umowy dostępny jest na stronie powiatowej https://czestochowa.powiat.pl w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna.
4. Zarząd Powiatu Częstochowskiego, w przypadku gdy zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta, nie podpisze umowy z podmiotem wyłonionym w konkursie.
5. Podmiot po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany będzie do złożenia sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego papierowej sporządzonej według wzoru określonego w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania. Wzór sprawozdania dostępny jest na stronie powiatowej https://czestochowa.powiat.pl w zakładce: Nieodpłatna pomoc prawna.
6. Warunkiem rozliczenia dotacji jest zaakceptowanie złożonego sprawozdania przez Zarząd Powiatu Częstochowskiego.
VII. Postanowienia końcowe
1. Zarząd Powiatu Częstochowskiego zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyn w każdym czasie oraz przesunięcia terminu składania ofert.
2. Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać w Wydziale Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu – EZK.
 
Pliki do ściągnięcia
 • 1. uchwala
 • Ściągnij wszystkie

 • 
  Skomentuj artykuł

  Czytano: 536 razy
  Dodane przez: Patryk Jeziak
  Dodane: 20 Listopada 2018, zmienione: 21 Marca 2019
   

  Wydarzenia
  W zadanym przedziale nie znaleziono wydarzeń.
  Wyniki I Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej w Lelowie
  Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8
  • Nowe ułatwienia w składaniu...
  • Od 13 marca 2019 r. osoby prawne (działające poza sektorem finansowym) mogą sporządzać sprawozdania finansowe za pomocą aplikacji...
  TOUR DE POLOGNE W CZĘSTOCHOWIE i POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM
  Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk Wójtem Roku 2014
  • Maria Włodarczyk, wójt gminy Dąbrowa Zielona (powiat częstochowski), została wybrana Wójtem Roku 2014. Kapituła Konkursu doceniła...
  XV Powiatowy Konkurs Krajoznawczy „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Kolejne miliony na drogi
  • Kolejne miliony na drogi
  • Wczoraj częstochowskie starostwo otrzymało wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych promesę potwierdzającą przyznanie naszemu powiatowi 8...
  Pomoc społeczna w Polsce i w Niemczech
  Konkurs „Region Częstochowski – moja mała ojczyzna”
  Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!
  II Konkurs Powiatowy „Cztery Poru Roku Oczami Dziecka”

  Dane kontaktowe:

  Starostwo Powiatowe w Częstochowie
  ul. Jana III Sobieskiego 9,
  42-217 Częstochowa

  tel. centrala (034) 32 29 100, fax (034) 32 29 111
  e-mail: starostwo@czestochowa.powiat.pl

  Mapa dojazdu:

  Wyświetl większą mapę
  Oficjalny serwis internetowy Wrota Powiatu Częstochowskiego
  Wszelkie prawa zastrzeżone - © Copyright 2011

  strony www | kraków | freshweb.pl